Бывший мэр Душанбе обвинен в убийстве имама

10-10-2017 | Безопасность | 118 | 7331

tajikistan

По заявлению сына убитого имама мечети города Гиссара Рахмона Сафаралиева, преступление было совершено в 1992 году во время гражданской войны

. В Таджикистане арестовали бывшего вице-премьера республики Джамолиддина Мансурова по подозрению в убийстве имама Рахмона Сафаралиева, сообщает "ТаджикТА".

По заявлению сына убитого имама мечети города Гиссара, преступление было совершено в 1992 году во время гражданской войны.

Несколько дней назад сотрудники прокуратуры и милиции Гиссара произвели эксгумацию останков имама. На данный момент проводится анализ останков.

Правоохранительные органы уже задержали бывшего вице-премьера и допросили его в рамках начатого расследования.

Старое убийство

По словам сына погибшего имама, в 1990-х годах его отец совмещал службу в местной мечети с работой в районном водоканале. В декабре 1992 года имама вызвали в штаб Народного фронта Гиссарского района и расстреляли.

Забрать тело разрешили только после уплаты 60 рублей, рассказал сын.

Биография Джамолиддина Мансурова

Джамолиддин Мансуров родился в 1951 году в кишлаке Кипчак Гиссарского района. В 1973 году он окончил Таджикский государственный университет.

С 1973 года Мансуров  работал старшим экономистом планового отдела Гиссарского райисполкома. В период с 1979 по 1984 годы находился на партийной работе.

Затем 2 года проработал на должности директора совхоза "Дружба" Гиссарского района.

После этого с 1986 года Мансуров вновь был на партийной работе, в частности, председателем Гиссарского райисполкома (до 1993 года), председатель Душанбинского горисполкома — мэром города Душанбе (до 1994 года), заместителем премьер-министра Таджикистана по сельскому хозяйству (до 2000 года), заместителем председателя верхней палаты парламента Таджикистана.

В 2005 году Мансуров вышел на пенсию. 

Поделиться новостью в социальных сетях:


Комментарии

Ваше имя
Email

Аноним

2017-10-10 06:05:26

Ба маќолаи дар интернет ба чоп расида «Дар Тољикистон эксгуматсияи боќимондањои имоми чоряк аср пеш кушта шуда гузаронида шуд» Ба Бадриддин Сафаралиев Ба «Радиои озодї» Инак аз истиќрори сулњ ва вањдати миллї 20 сол сипарї гашт ва ин љашнро бо шукўњу шањомати бузург миллати муаззами тољик 27 июни соли 2017 љашн гирифт. Њукумати Љумњурии Тољикистон бошад њанўз моњи ноябри соли 1992 дар љаласаи XIX –уми таќдирсоз аз нав тавлид ёфт. Падари бузргвори Шумо Бадриддин Сафаралиев - Рахмон Сафаралиев (арвоњашон шод бод) дар солњои љанги шањрвандї кушта шудаанд. Мутассифона 6 октябри соли 2017, пас аз 25 сол писарони имоми масљид (ба ќавли шоњидон Рањмон Сафаралиев ягон ваќт имоми ягон масљид набуданд) писаронашон ќотили падарро љустуљў карда, гумонбар ба раиси онваќтаи ноњияи Њисор, командири Фронти халќї Љамолиддин Мансуров ва чанде аз аъзоёни фронти халќї шуданд. Намедонам дар он солњо Бадриддин Сафаралиев чандсола буданд ва оё медонанд, ки вазъияти он солњо чї гуна буд? Бадриддин ќайд намудаанд, ки 30 декабри соли 1992 падари он касро Мансуров ба штаби Фронти халќї даъват карда бошад ва пас аз он ў нобуд шуда, пас аз чанд рўзе љасади он кас аз љамоати дењоти «Мирзо-Ризо» ёфт шуда бошад. Аљибаш он, ки љасадро ба ивази 60 њазор рубл, Лутфулло Рузиев, муовини командири Фронти халќї, њамдењаи онњо, ки дар њамсоягии Бадриддин Сафаралиев зиндагї мекард нишон додааст. Дар он солњо дар аксари њолатњо њамсоя, ки бо њамсояааш муносибати хуш надошт интиќом мегирифт ва аз фурсат истифода бурда дар паи иллати њамсоя мегашт. Худ ќазоват кунед, ки Мансуров дар Љамоати дењоти Хонаќои Кўњї, дењаи Ќипчоќ истиќомат мекард ва раиси ноњия чанд сол пеш аз саршавии љанги шањрвандї интихоб шуда буд. Ў зодаи Њисор аст, фаъолияти мењнатиашро дар Њисор оѓоз намудааст ва то њол дар он љо истиќомат менамояд. Таќдир Ўро дар солњои вазнин нангбардори минтаќаи Њисор гузошта, мардонагї ва матонаташро санљидааст. Дар дењае, ки дар њамсоягии дењаи Шумо, бо номи Оќќўлї ном дошт чанд соле пештар заминларзае ба вуќўъ пайваст, ки бо номи заминларзаи Шарора ёд оварда мешавад ва он заминларза ќариб 300 нафарро ба коми худ фурў бурд ва ба љои он як шањрчаи ба номи «Шањрчаи Ўзбекистон» барќарор гашт. Њамон ваќтњо низ сардори штаби барќароркунї, инструктори райком Љамолиддин Мансуров буд. Он шањрчаро обод кард ва мардуми бе сарпаноњ мондаро бо хўрока ва либос таъмин кард. Сарсупурдагии онро ба назар гирифта Маљлиси депутатњои халќии ноњия Ўро раиси ноњия интихоб намуд. Ў паи ободии диёр буд, вале душманони миллат љанги шањрвандиро болои сари мо бор карданд ва Љамолиддин Мансуров чун раисони ноњияњои дигар мардумро партофта нагурехт ва бо дастгирии аксари мардуми ноњия новобаста аз мањаллашон Ўро тарафдорї намуда аз њуљуми ќуввањои мухолифин, ки саросар мусаллањ буданд мардумро муњофизат намуд. Дар он лањзањои њассос, касе дар паи шикасти њамсояи нописандаш буду, касе дар паи љамъ намудани мол, вале Љамолиддин Мансуров паи кўмак ба мардуми камбизоати ноњияњои њамсоя. Ў фаќат соатњои 10-11-и шаб бармегашт ва штаб мегузаронид, то ин ки љанги шањрвандї ба љанги байни миллатњо иваз нагардад, зеро хавфи сар задани љанги байни ўзбекон ва тољикон љой дошт. Дар он санањое, ки Шумо ќайд намудед, 30-31 декабри соли 1992 намояндагони Фронти халќии ноњияи Њисор бо сардории Мансуров дар ноњияи Файзобод ва Кофарнињон ба муносибати соли нав ба мардум орд ва мањсулоти хўрока таќсим менамуд ва инро роњбарони онваќтаи ноњияи Файзобод ва Кофарнињон, ки посдорандаи намаканд тасдиќ карда метавонанд. Шумо бе ягон далели шайъи Ўро гунањгор њисобидед. Оё Шумо ягон даъватномаи расмии бо имзои раиси ноњия ё раиси Фронти халќї, ки падари Шуморо ба штаб даъват шуданашонро тасдиќ мекунад доред? Не ! Зеро Ў падари Шуморо намешинохт ва ягон муносибате онњоро ба њам наовардааст. Аз ин љо Шумо бе асос шахсан Мансуровро ба ќатли падари худ гунањгор мењисобед. Шумо як маротиба андеша накардед, ки љои ба ќатл расонидани падаратонро, ки љасадашонро аз он љо пайдо кардед њамсояи Шумо Лутфулло Рузиев аз куљо медонист? Як андеша кунед, ки муносибати падари Шумо бо њамсоя ва њамдењагон чї гуна буд? Аз ин љо Шумо ќотили падарро дар наздикони худ љустуљў кунед. Њар як љиноят ба ќавли њуќуќдонњо «мотив» дорад. Мотиви љиноятро дар чї мебинед? Оё Мансуров ягон мотиви куштани падари Шуморо дошт? Лек, ба саволи Радиои озодї, чаро пас аз ним аср Шумо даъвои ќасоси падар кардед, љавоб додед, ки дар он ваќтњо Мансуров дар мансабњои олї ва дар командаи Рањмонов ќарор дошт ва зўри Шумо намерасид. «Имрўз онњо њељ касанд» бо ибораи Шумо. Бинобар ин ќасос гирифтаниед. Дар хотир гиред, ки њоло низ Мансуров дар командаи Эмомали Рањмон ќарор дорад, вале љояшро иваз намуд ва аз сафи пеш ба сафи солхўрдањо гузашт, вале бо ќадамњои устувор сиёсати давлате, ки яке аз бунёдкунандањояш дониста мешавад бурда истодааст. Ба ќавли Лоиќи бузург «Офтоб аз њасади шамъ наафтад з-ї фалак, Ба шикоятнависи зўр дилам месўзад» Мутассифона Шумо ва шумобаринњо ќадр ва эътибори мардро дар вазифаи давлатии ў мебинед, чунки саводи кофї надоред ва шахсро аз Шахсият људо карда наметавонед. Ба Шумо мерасонам, ки шахсро њуљљати расмї (шањодатномаи таваллуд ва шиноснома) тасдиќ менамояд, вале Шахсиятро аъмоли Ў, дониш, фаъолияти пурсамари мењнатї, мавќеи Ў дар љамъият муайян менамояд. Љамолиддин Мансуров шахсияти бузург аст ва эњтиёљ ба ягон вазифаи давлатї надорад, зеро дар назди љамъият вазифаи инсонї ва љамъиятии худро ба анљом расонида, дар дили мардуми Њисор љо гирифтаасту, имрўз дар оѓўши фарзандону наберагон давлати пирї меронад. Аз сини 52 солагї, понздањ сол мешавад, ки ягон вазифаи давлатї надорад, вале дар назди мардуми Њисор эњтироми хоса дорад ва мардуми ноњия дар њамаи маъракањои хоњ сатњи давлатї ва хоњ сатњи мањаллї даъваташ мекунанд ва он иштироки бевосита менамояд. Дар рўзи мотам бе даъват барои тасаллои њамдиёронаш меравад. Дар борааш асарњо эљод шуда, корномањояш дар достону њикояњо маъво гирифтаанд. Асари «Родмарди њисорї» зиндагиномаи Ўро пуррангу тароват кардаанд. Ин гуна љавонмардон «Рост мурданро аз зиндагии болои зону авлотар медонанд». Он ки санг бар љониби мардони оќил мезанад, Рўи дарё чун њубобест, пеши кўњњо хамчу гард. Дигар ягон ќуввае ба љуз ПАРВАРДИГОР нест, ки ба шаъну эътибори Ў ва дигар бузургони Њисор иснод биёрад. Ман ба як санги ту эй хасм наяфтам з-ї по, Маро ХАЛЛОЌЇ љањон худ нигањбон бошад. Шумо бо маќсади далел ёфтан ќабри падарро кушода, дар он устухонпора ва тирњои дар бадани он кас бударо ёфтед. Албатта ин њуќуќи Шумо ва органњои тафтишот аст. Ман ба он ягон эроде надорам. Вале маро дигар чиз мутањаййир сохт. Ман боварї ба он доштам, ки шахсоне, ки дар љанги шањрвандї дар њимояи љону моли худ кушта шудаанд шањид мешаванд. Тани шањид бошад то ќиёмат намуди табии худро гум намекунад. Аз устохонњои ёфтаи Шумо бармеояд, ки ё ин гапњо асос надоранд ва ё рањматии падари Шумо шањид нашуда будаанд. Бародари азиз, Бадриддин! Шумо фарзанди Њољї Абдурањмон, яке аз номњои дўстдоштатарини Њазрати Муњаммад (с.а.в.с.), донандаи Ќуръони Карим мебошед. Албатта ба Шумо гуфта бошанд, ки дар ќавми ислом кина дар дил гирифтан љоиз нест. Яке аз гуфтањои бузургон, ки «Ба ќотили падар модаратро дењ» барои Шумо бегона аст. Аз ин зарбулмасал дарси њикмат гирифтан на кори њар як соњибилм аст. Эй он, ки ба хоби њаваси сар бубардор, Хоки падару модари худ пок нигањ дор. Бо ин даъво Шумо ќассоси падар ситониданиед ва ё аз ягон фоидаи дигар умедворед ба мо маълум нест. Тасаввур кунед, ки дар ин љанги шањрвандї зиёда аз 140 њазор нафар кушта шудаанд ва имрўз мо ќотили њамаи онњоро љустуљў кунем чї мешавад? Њол он, ки тибќи ќонуни авф алакай онњо авф шудаанд. Чаро сулњ ва оромии ба даст омадаро вайрон кунем. Мо бо Шумо аз гузашти рўзгор биомўзем, ки гуфтаанд. Њар ки номўхт аз гузашти рўзгор, Њељ н-омўзад зї њељ омўзгор. Биёед, эй бародар кинањоро аз синањо биронем, якдигарро ба оѓўш гирем, Шукри сулњ ва вањдат кунем ва зиндагии беолоишро пеша намоем. Бо эњтиром ва садоќати самимї, Доктори илмњои иќтисодї, њамшањрии Шумо И.Ашуров

Аноним

2017-10-14 15:59:32

Ту фикр мекуни ки бо ин гапхои беасоси худ дар чомеъа шухрат пайдо мекуни не харгиз. Давлат хаст конун хаст ва хар шахс барои тухмат дар назди конун чавоб мегуяд.

Аноним

2017-10-19 12:47:03

Мух.Мансуров ба кавли Шумо барин лаганд бардорон бегунох бошад чи ба Мирзои Салимпур ба хонааш раиси калхоз ро меорад.ва боз ба Салимпур мегуяд ки падаратро дар падвали воймкомат ман начот додам.Илтимос мекунад ки дар бораи ман нашр накун. Ва шояд хучати тасдик кунанда ё шохиди махфи дощта бошад Сафаралиев.Мух.Мансуров рузи судатро нигох кун бас он руз шохид ва санадро хохи дид .агар худованд умратро то он соат кашида бошад.

Сафарали

2017-10-22 13:46:04

Ба шахсе ки бо номи аноним гапхои хархела менависад: ин дунё ачоиб аст хар яккас барои гунохи кардагияш чавобашро метияд туям ИншоАллох барои ин суханхоят чавобатро медихи салимпур хам метияд сафаралиев хам метияд. Лекин барои чавоб додани ту камтари дигар мондаги таёр шав сухари хам чам кун.

Сафарали

2017-10-22 13:50:29

Ин шахсе ки муло домуло имом мегуед. Инхел набудааст. Як чувозкаш будааст. Аз домуло ин хел писари зинокору тухматчи намебарояд. Номи имому домулохоро паст назанед. Шукри Аллох ки хамонхо хастанду дар хаки хамаи мо дуо мекунад. Барои пул шуда кабри оташа канде хароми

Немат

2017-10-23 08:04:28

Напишите ваш комментарий Эй харом зода ба кавли ту оё чувоз каш одам нест. ту барин хо буд ки дусаду панчох хазор шахрванди точикистон ро ба катл расондед ва зиёда аз 1 милин зану кудакхоро сагера кардед чои тубарин нон пес махбас аст.ланати худою пайгамбари худо бар ту бод.

Сафарали

2017-10-25 01:36:38

Ба немат. Албата чувозкаш одам аст. Беакли чи гапхота фикр карда навис. Лекин максад аз ин нест ки вай чувозкашу одами ганда будааст. Худо рахматаш кунад. Максад аз он аст ки писараш барои сумкор кардан кабри отаашро кандааст. Ту суратхои бачаша дар интернпт бин маст бо якдухтари рус кайф карда гаштааст. Якчизро фахм баъд навис.

Сафарали

2017-10-25 01:42:01

Лаънати Аллох бар хамон шахсе бод ки намехохад дар точикистон тинчиву амони бошад. Ана инаш дуруст мешавад.

Сафарали

2017-10-25 01:48:51

Чи хел одам лагандбардор мебошад? Лагандбардлр хамон шахсе мешавад ки барои ягон вазифа хок зада мегардад. Ачоиб аз 52 солаги мансуров дар пенсия бошад ягон вазифа нагирфтааст ку?. Значит шахст навистаги худаш лагандбардор будааст да

гуломов мирзо

2017-10-25 13:09:20

Ман раиси хочаги Чангоб чунин гуфтаниям ки мансуров дар хакикат гунахгор аст зеро ин ки писарам ронанда дар ин кор карда.аст.Шахсан ман метавонам чандин гунохонашро ошкор созам.катли як,чавон мардро бо факту далелаш.ярок фурушиашро.ихота намудани заминхои корамро ба номхои хешу табор ва оилааш Мансурова Т.Бисёр заниашро ки чанде пеш зани дуюмашро ба худ куши расонд аз Багалаки хисор. хама гунохонашро метавонам ошкор намоям аммо пракратура намехохад фахмидан.Аз руи тухмати ин номард 20- руз дар СИЗО шиштам.хулоса мансуров,вактатон кам? мондааст .

Ахлидин

2017-10-27 03:36:58

О бооо ин раиси нобакор аз кучо пайдо шуд. Аклаш интернетро намегирифт. Ташкилкунандаи ин корхо худашро нишон дод да. Ана акнун чавоб медихед дар назди конун. Ба фикрам нагз фахмиди ки дигаррох надори барои хамин ба кисми тухмат гузашти оки падар оки модар. Рахматии бобои Вали ва бибиам худо рахмату магфират кунад онхоро турл песи мраз баром хамин рафторхоят оқ карда буданд. Хадиси пағамбар (с.а.с) аст ки оқи падар дар ин дунё ва дар охират холу залил мешавад. Ту бобои Вали ро хафа карди. Бибиамро худо рахматашон кунад. Хафа карди ИншоАллох чазоятро мебини.

Ахлидин

2017-10-27 10:33:05

Эй мирзои оки падар. Як бор андеша кун. Ки ту ки буди як бармен буди. Туро хамин шахс раиси хочаги монд. Ки ту одам шавию обу руйи дигаронро бардори. Лекин ту факат барои худат кор кардию обу руи хамаро паст зади беобру карди. Молу мулки Хочагиро хамаашро ба номи дигар шахсон харидори намуда суиистифода аз мансаб намуда бо харро аз худ карди. Инро хама медонад ку. Офтобро бо доман пушонида намешавад. Сагеро хуни дил дода ки хун хурда ошно гардад. Вале кин надонистам ки хун хурда хунхор мегардад.

Ахлидин

2017-10-27 10:37:26

Мирзои аблах. ИншоАллох ин дафа 20 сол мешини барои тухматхои бардуруғат. Прократура фахмидааст ки ту чи хел одам хасти ИншоАллох кати хамон морбачаат мешини.

Бехруз

2017-10-27 11:06:30

Мухтарам прокрор Икром шарифзода. Дидаву дониста аризаи 25 сола гузаштаро ки ягон асос надошт барои гирифтани манфиати шахсиатон кабул карда дар байни мардуми хисор кариб ки чанчол андохтед. Наметонистед ки асосгузори ин корро кофта хакикатро руи об мебаровардед. Дар дохили як прократураи калон прокрори калони намедонад ки прокрори майда чи кор карсодааст. Дар як райони калон раиси шахр аз кучо моданад ки сафаралиевхо бо холикзодаю и.шарифзода ба кадом кор машгуланд. Барои хамин аз паси кофтани шуришгари ин корхо шавед хамааш маълум меашавад .

Аноним

2017-10-27 11:08:53

Ээээээээ ин прокрор худаш куш аст ба ин кор-пул кор кардани буд ки сухт набошам баёнотро барои кори 25 сол пеш барои чи мегирад

Аноним

2017-10-27 13:01:12

Ин прокрор икром ё бесводай ё барои гирифтани манфиат хамин корро кард. Дигар кор шуда наметонад.

гуломов

2017-10-29 10:01:21

Гуломов Зикир

2017-10-29 11:11:25

посухт ба Ахлидин Мирзо бе сохиб нест . гапотона дониста гап занед. дар пои Мирзо хор занад . бачаи нахут аз болои канал тапатаёр хаст ки нисбат ба он чиноят хои содир кардатон. баёнот дихад.

Алишерчон

2017-10-29 13:02:55

Ба гуломов зикир. Эй аблахи нобакор бобои мо нахут ном надорад. Фахмиди мо беакл нестем. Худат сабзавоти фахмиди. У мирзои пес дар ягон махракахои мо иштирок накардай. Дар чанозахоям набуд аз худат саркарда бнномусхо

Аноним

2017-10-29 13:31:07

Бори кач ба манзил намераса. Маълум мешава ки ин марди окилу хирадманди Хисори Шодмона тухмат кардян. Бародаро хислати марди надорен, номарди накунен! Акаи Чамолиддин марди бузургай!

Аноним

2017-10-29 14:00:07

Ай коментарихо маълум мешава ки одами тухмат кардагира акаи Чамолиддин раис монда будай. Ака ай и хел одамо хафа нашав. А бача и мардака падару модаруш окуш кардян. Ака худут кучо дасти хами хел одамора мегири калоншон мекуни. Ака дидестай шогирдут будай бо мо фикр кадем ягон хоричияй.

Аноним

2017-10-29 23:20:40

Рост. Падару модар ки фарзандро ок кунанд ин барои фарзанд бадбахти хаст ва бадбахти меорад. Вай дар падару модараш рахм накардааст дар ягон кас рахм намекунад на ба акахояш на ба хешу таобараш. Матал: Аз фарзанд агар падару модар рози бошанд Худованд рози хаст аз инхо хафа шудан лозим нест. Худо худаш медонад.

Хайрхох

2017-10-30 00:36:26

Марезон ашки Модар эй бародар , Ки кадри ашки у волост зи гавхар . Намои хору зор гар Модари худ , Сазояд хохи дид дар рузи махшар . Агар кард Модари ту як хатое , Макун кахру газаб хеч гох бар у. Бидон хеч аст хазорон молу дунё , Ба назди як дуойи хайри Модар . Макун хеч гох фаромуш эй бародар , Ки моем дар чахон ду руза мехмон . Агар хохи ризои Хак таъоло , Бигир доим ризои поки Модар!!! Инхо агар оки падару модар бошанд. Окиьаташон байхр. Худочон падару модарашонро рахмату магфират кунад. Агар инхоро ок карда бошанд мумкин ки чи кадар падару модарашонро зик кардаанд. Худо рахмат кунад онхоро

Хайрхох

2017-10-30 00:52:34

Ҷ О Н Ф И Д О И И М О Д А Р Модар баъди таввалуди фарзандаш гуфт биёваред то бачаамро бубинам !!! Вақте бачаашро овардаанд дид ки писараш бегуш таввалуд шудааст .Модар дасташро боло карда дуъо кард А Л Ҳ А М Д У Л И Л Л О Ҳ бачаашро оғуш гирифта буса мекард аммо баъд модар руз то рӯз бо мушкилот рӯбарӯи мешуд мардум аз писараш айб мегирифтанд ки писари ӯ ноқислул ҷисм аст . Амо модар табассум мекард ва шукур мегуфт рузе падараш назди Ҷарроҳи машҳуре рафта маслиҳат пурсид ҷарроҳ мегуяд ки мунтазир бош донр меёбем бади муддате каси номаълуме ду гушро оварда ба доктор дод доктор бо волидайни кудак тамос гирифт бачаро овардаанд гушҳоро ба ӯ часпониданд . Баъди бавоя расидан он писари сафир ва соҳиби камолот шуд . Доим назди дортор мерафт аз он донр мепурсид ӯ кист токи азу ташаккур кунам ё хидматашро гардонам . Доктор мегуфт ӯ гуфта буд ки ному нишонашро бакасе нагӯяд Рузе ба сафар баромад баъди бозгашт ҳадяҳои зиёде ба хонааш овард дар миёни ҳадияҳо гушвори қимате дошт бибиаш гуфт гушворо барои зани ҷавонии бидеҳ . Аммо писар гуфт ин тӯҳфаи хусусиро ба модарам хоҳам дод Писар аз вай бар хеста хост гушворахоро ба гуши модараш андозад ....Руймоли модарро боло кард дид ки модараш гуш надорад . Оқибат фаҳмид ки он донре барояш гушҳояшро бахшидааст модари худаш будааст. Писар багиря даромад аммо модари меҳрубон уро тасалли дода мегуфт зебогии ман кам нашудааст муйхоям ъайбамро мепӯшонад . Ту бароям муҳимтарини Ту дунёи мани Агар лозим мешуд бароят чонамро мебахшидам. Ҷавонони азиз бибинем муҳаббати модари мушфиқро Баъди нӯҳ моҳ бардоштани ману шумо Баъди аз ҷигар ширдодагаш Баъд заҳматҳо зиёдаш..... Боз гушҳояшро ба фарзин медаҳад... Ману шумо чи ъаксул амал нишон додем ... Мо барои модарамон чи хидмат кардем Оё модарамон аз мо рози ҳаст ё не Ҳар фарозанд бояд худашро суол кунад ... Ҳаққи волидайнашон оло карда аст ё на... Ин Мирзои гуфтагитон агар оки падару модар бошад вой бар холи вай. Ба хама дахлдорад розигим падару модарро гиред набошам аз ин дунё ва аз охирати рохату бихищт дархост накунед. Чунки щумо дузахи хастед. Розигии падару модартона гиред дар хаки онхо дуои хай кунед

Хайрхох

2017-10-30 02:19:30

... яксахобаи пайғомбар Мухаммад (с.а.с) аз руи он ки аз модараша дида занашро боло дониста модарашро тамоман нигох намекард. Пайғомбар амр карданд ки уро зинда дар хамин дунё сузонанд ки дар дунёи абади аз азоб халоси ёбад. Оқи падару модар асло биңишт намедарояд. Агар Мирзоро вазифадорию раисияш мағрур карда бошаду падару модарашро нигох накарда бошад кори нағз накардааст. Розиги падару модар розигии Аллох аст. ... биңишт зери пои модарон аст.

Рахимчон

2017-10-30 05:01:26

И зикири паат кияй ки бобои моро нахут ном мегира. Беномус. Мо туда чи бади кардем ки бобои манро номша дуруст намегири ифлос. Падари туро ё худата номта ба шикаст гирем чи хели меши.

Аноним

2017-10-30 06:07:44

Навиштачоти Мирзоро ва зикирро мехони ягон сухани нагз наменависад. Инхо чи хели одам бошанд. одами нагз инхел суханхоро наменависад. Аз Аллох тарсед такдири илохиро хечки намедонад ки чи мешавад пагох. Аз мукофоти амал гофил машав гандум зи гандум бируяд чав зи чав.

Аноним

2017-10-30 06:11:44

Дар хамин чангоб хам. хамин зикир ягон кас кати соз нест хама кати чанг кардагияй. Неки бачахош бачахои нагзан-хайрон

Гуломов Мирзо

2017-10-30 11:47:10

Ба Президенти Чумхурии Точикистон .Мух.Чаноби Оли. нус.Ба Пракратураи генерали. нус.Ба Идораи Агенти Карупсия. нус.Ба Идораи Андози Чумхури. Ариза Ман Гуломов Мирзо Валиевич раиси хочагии Чангоби н.Хисор тули 27 сол мешавад бо мехнати халол риски худ ва фарзандонро гузаронида истодаам.Аммо вакто охир аз тарафи шахсоне ба монанди раиси чамоати дехоти хонакохи кухи Ашуров Н.ва Мансуров Чамолиддин дар кори ман халал расонида маро аз чамь намудани галаю мева сабзавоту, озукавори ки барои гани гардонидани дастархони дехкон кушиш менамудам монеа шуда истодаанд.Мансуров Ч мехохад заминхои корами маро ба номи оилаш Мансурова Т.ва Смайлова Р. намуда ба рафти кори ман зарари калон бирасонад.Вакто ки барои Истирохатгохи Шохамбари бо турбаи 2.50 аз пеши хонаи Мансуров об хостанд баранд Мансуров кариб 2000 метрашро панох гирифта ба фоидаи худ истифода бурд исботаш бустонсарояшро тафтиш намоед бо хамон турбахои дуздидааш ба хамон бустонсарояш ки дар дехаи Хонако ч.д.Хонакои кухи ш.Хисор.вокеъ аст бурда дар ончо ба фоидаи манфиати худ истифода бурд. Ва 27 дарахти мева дихандаро аз решааш канда ба хочаги зарари калон расонд. Тамоми заминхои корамро ба номхои хешу,табораш гузаронидан,25-сотик дар хучат дар асл 75- сотик чои бустонсарояш ,трасфарматори хочагиро канда дар бустонсарояш шинонидан,20-гектар барои чарогох аз заминхои Арчинаки Хонакои Кухи хучат намудаги аст аммо дар асл 100 Гектар зиёд чоро махкам намуда гирифтаги аст,исботаш ин мавзе дар минтакаи Сиёма дар наздики Чап Дара чойгир аст,дар он чо бехисоб гусфанду буз гову гусола нигох намуда дар давлатамон ягон фоидааш намерасад.Маркази Савдои ду ошиёна дар маркази нохия нонвойхона самбуса хона магозахои хурок вори ки хамаи ин аз андоз озод аст аз Мансуров аст.Писараш Мансуров Умед дар кумитаи назорати Андози Чумхури кор мекунад ба хамаи ин гунохон бо шиносонаш руй мепушонанд.Мухтарам Чаноби Оли аз кучо сохаи андоз накшаи бучави худро тамин менамояд???? Ярок мефурухт,.Ва боз дар катли Чабор зав склат.таргови баз худо рахматаш намояд аз Хонакои кухи аст низ даст дорад.Бисёр гунохонашро медонам мехохам ошкор намоям макомот намехохад аз ман фахмидан зеро ин ки Мансуров Чамолиддин пештар раиси шахр буд,барои ошкор намуданам ба идорахои дахлдор ки карзи шахрванди ман аст.аз тарафи макомот танбех гирифтам 20- руз дар СИЗО махкам намуданд то ки забон накушоям.Бисёр заниашро ки конуни чумхури пура ман намудааст Мансуров хилофи конун кор намуда чор зан дар никох дорад исботаш зани якумаш Мансурова Точинисо,оилаи дигараш Каландарова Саодат ки аз дасти Мансуров худро ба халокат расонд аммо сохибонаш аз тарс шикоят наменамоянд,Каландарова истикоматкунандаи ч.д Дехконободи дехаи Багалак.зани сеюмаш аз ш.Душанбе Саидова. С.ки аз Саидова Мансуров ду фарзанд дорад аммо Саидова барои фиреби мардум ба махбас меафтад. Аз идораи амният пракратура ВКД карупсия хохиш менамоям ки аризаи маро гиреду маро хамчун шохиди чиноятхои раиси чамоат ва Мансуров бипурсед ,хакикатро руи об бароред,зеро факат хакикат ро мехохам .

шахси бегараз

2017-10-30 12:24:27

Рости Чамолидин Шумо худ раиси нохия шахси саводнок дорандаи маьлумоти оли,аз каментарияхо хондам Шумо дида дониста ба як шахси бармен ки фурушандаи нушобахои масткунанда будааст чаро як хочагиро ба у додед.ё фикр намудед ки ба чиханатон хамаро обу лой намуда аз худ менамоед.Бисёр шармовараст.

зафар

2017-10-30 13:35:32

Ба президенти чумхури точикистон мухтарам чаноби оли нусха ба прократураи генерали нусха ба взири амнияти чумхурии точикистон нусха ба вазири корхои дохили нусха ба пракрори шахри хисор мухтарам чаноби оли ва азойони кумитахои сохтори кудратии чумхурии точикистон чунонеки ба шумо ва мо шахрвандон малум шуд ки чамолидин мансуров дар вакти раисиаш аз мансаби ишголнамудааш суистифодабурда ба чиноятхои махсусан вазнин аз кабили одамкуши харидуфуруши яроки оташфишон мусодира ва худсарона ишголнамудани заминхои давлат аз андоз пинхондоштани молумулки борохи чиноят ба даст овардааш аз мансабаш суистифода бурда ва кибру гурур бо сарватхои дуздидашудааш бо 4 зан зиндаги мекардааст ки рохбари як нохияи хурд бо 4 зан зиндаги кунад пас бокимонда вазирхо бо 10 зан зиндаги мекунан аз шумо рохбари давлат эхтиромона хохиш менамоем ки чамолидин мансуров ро харчи зудтар ба хабс гирифта барои кирдорхои кардааш дар чорчубаи конун чавоб дихад ва хохиш дорем ки аз азогии хизби халки демакрати озод карда шавад ин аст конуни адолат ва демократя бо арзу эхтиром шахрванди чумхурии точикистон.

Ахлидин

2017-10-31 02:23:07

Ба гуломов мирзо ва зафар. Хазорон корвон доранд рав рав хануз ин сагхо доранд хав хав. Бори кач ба манзил намерасад. Ч.Мансуровро барои мулоро куштан тухмат кардед. Дидед ки тиратон хато хурд боз ин рохро гирифта тухматхои нав карда истодаед. Шарм намедоред. Ба хама маълум аст ки хамаи ин тухматхое ки аз хар чо нисбати Ч.Мансуров омада истодааст. Аз чониби гуломов Мирзо ва Гуломов Зикир шуда истодааст. Одам тоза ки буданд макомотхо санчида баромаданд хамааш соз. Лекин шумохо ки ба хар кор олуда хастед хавотир мебошед. Суд одам барои чи мешавад барои гунохаш. Гунахгор будед суд шудед. Шуморо Ч.Мансуров махкам накардааст. Шуморо суд барои корхои сохтакори тухмат суд кардааст. Ин суд суди шахсии мансуров нест. Ин суди давлат хаст. Ки барои баркарор намудани ин давлат Мансуров Ч. Хизмат кардааст. Барои хамин чи даркор тухматхои бардуруги нав ба нав. Ахбороти маро ранги кинохои телесериал истифода намудан. Шахси гунахгор имруз ё пагох чавобашро медихад.

Хайрхох

2017-10-31 02:40:28

Ба шахси бегараз: хеч боварии одам намебиёяд. Мумкин шумо Ч. Мансуровро намешиносед ин марди хакики аст. Ин шахс барои фоидаи давлат кор кардааст. Вай дар хонахои бисёрошиена зиндаги намекунад. Як хоксор одам мебошад. Шумо агар тавонед худро шинос накарда якбор хонаи он кас мехмон шавед. Ин аз руи Худо. Неки шумо одами Худо тарс бошед хечгох фикри бад намекунед. Гапи ягон касро гуш накунед. Ин чомеъаи хамин хел сохта шудааст. Агар таърихро донед. Мефахмед ки нисбати пайғамбари Худо мухаммад (с.а.с) амакаш бо писаронаш чи корхо кардаанд. Барои хамин Ч.Мансуров зиқам нашавед парво хам накунед. Чи хелеки дар урфият гуфтаанд. Аз паси подшох ғайбат. Ман кариб ки тамоми матриалхоро хондам ва ба хулоса омадам ки ин хамааш тухмати махз будааст.

Хайрхох

2017-10-31 03:55:08

Ба гуломов мирзо ва гуломов зикир бори кач ба манзилаш намерасад. Ин тухматгарои гапхои носазо дар хаки як шахси дигар навиштан ин айби шумо нест. Ин такдири шумо аст ки Худои таъолои нисбати шумо китобат кардааст ва шумо аз ин рохи гурез надоред. Чи хеле ки гуфтаанд оқи падару модар рузии нағзро дар ин дунё ва дар дунёи дигар намебинад. Шумо хаминро дар ин дунё дида истодаед. Иншоаллох дар он дунё низ мебинед. Ч.Мансуров дар имтихони Худованд аст ва ин хамааш дере нагузашта ба охир мерасад. Факат сабру тахаммул дигар чизе нест. Худои таъоло ба бандааш факат неки мехохад дигар ягон чиз ва барои гунахгорон дузах хам дорад. Инхо аввал нисбати писари Чамолиддин мансуров ба пешвои миллат. Президенти Чумхурии Точикистон . Ба Пракратураи генерали. Ба Агенти Карупсия. Ба кумитаи андоз ду маротибаги ариза навиштаанд. Чавобашро гирифтанд. Токат накарданд. Аз кучое сафаралалиевхоро ёфтанд нисбати Ч.Мансуров ариза бози ташкил карданд боз чавобашро гирифтанд. Анаакнун боз серияи нав кинои нав ташкил кардаанду мехоханд ки ин шахси баобруи хисори шодмонро ки уро дар тамоми чумхури мешиносанд. Беобруй кунанд. Лекин конун хаст. Давлат хаст. Хамаашро назорат дорад. Аризахои тухматие. ки Гуломов Мирзо бо гуломов зикир ташкил кардаанд бинобар беасосу тухмату бардуруг буданашон аз тарафи макомотхо тахти барраси карор дода шудааст. Ва хулоса чавобашонро гирифтаанд. Ин шахсон гуломов м. Ва гуломов зикир ягон вакт мехнати халол накарданд инро мардуми хочагии чангоб нагз медонанд. Барои хамин чи даркор суханхои ночо навиштан. Ба тамоми фарзандон насихати пайгомбарамонро мерасонам дуои неки падару модаратонро гиред. Ба монанди ин мирзову зикир оки падар нашавед бо онхо қаңри нашвед. Набошам ранги ин чохилхо мегардед ин хаёт дере нагузашта тамом мешавад хуб умр бинед то 70 сол умр мебинед. Лекин як нафас худаш ғанимат хурмату изати падару модар аз хамаи ин боло меистад. Набошам ин мирзоро худи Ч. Мансуров аз бармени боғи хисор гирифта раиси хочаги ба як умед мондааст ки ин хочагиро обод мекунад. ( сагеро хуни дил додам ки хун хурад ошно гардад. Надонистам ки хун хурда хун хор мегардад ). Лекин ин чохилу беномус моликияти хочагиро баноми хар кас харида хонахои дабдабанок бустонсаройе сохта боз ғайриконуни 5 гектар замини лалмие ки ба номи оилаи Ч.Мансуров мебошад бо рохи сохтакори дар номи занаш кардааст ки барли ин коращон хам худашу хам занашро суд карда будаанд. Ачоиб ба хамаи ин нигох накарда боз ариза нависию тухмат куни.

Хурсандмурод

2017-10-31 04:24:38

Агар ин гуломов мирзоро бо хамсараш барои сохтакори суд карда бошанд. Боя чавоб надода хар душона турме мебурдаанд ки фахманд барои тухматхои кардагияшон. Ч.Мансуров аризаи назорати нависед аз болои карори суд. Суд аз гашт дида бароянд. Инхо тухмати чи будаанд. Чохилхо. Як бор ку суд кардаанд шуморо чавоб додаанд барои аз гунохатон икрор шудан. Чи хеле ки дар болр кайд кардааст Гуломов мирзо. Ч.Мансуров рохбар будаасту шиносош зиёд будааст ва хама гапи вайро гуш мекардааст. Значит метавонтстааст ки судро гуяд шуморо аз махкама бо хамрохии занатон чавоб надиханду рост турма баранд. Лекин накардааст.

Аноним

2017-10-31 12:51:40

Ба гуломов мирзо: барои тухматхои дуздидани турбахои Истирохатгохи шохамбари. Барои тухмати 27 дарахти мева диханда. Барои тухмати аз худ кардани Тамоми заминхои корамро аз худ каодан. Барои тухмати трасфарматори хочагиро канда дар бустонсарояш шинонидан. Барои тухмати замини ,20-гектар барои чарогох аз заминхои Арчинаки Хонакои Кухи хучат намудаги аст аммо дар асл 100 Гектар зиёд чоро махкам намуда гирифтаги агар исботаш бошад. Ба органхо мурочиат кунед. Чи тухмат карда занакхо бори тухмат мекунед Нисбати Писараш Мансуров Умед ягон тухмати дигар дошта боши аз болояш бо факту ракамхо навис. Айба намедони зан бори дар харчо гуфта мегарди ту марди ё зан. Гунахгор бошанд макомоти давлати хаст чавобша метиянд. Бо тамоми рох хости сиёх куни. Поставит карди чи кори хости карди то одамкуш бароварди. Маълум аст ки дар оянда боз ягон накшаи ифлос хам кашидаи неки якчизро аз ёдат набарор китуро рахматии падарат бобои Вали ва рахматии модарат ок кардаанд ту оки волидайн хасти ту руи хушро намебини.

Хайрхох

2017-10-31 12:59:53

Ч.Мансуров аз гапхои мирзо рух афтода нашавед. Ариза хам нанависед тавакалашро ба Худо супоред. Худо рахмонам хаст. Ғазабаш бияд қахорам хаст Чаббор хам хаст Чазояшро худаш медихад. Оки падару модар бошад чазояшро додааст. Чавоби ахмақ сукут.

Аноним

2017-10-31 13:17:39

Аз каментарияхои дар боло навишташуда маьлум гашт ки. Ч Мансуров дар хакикат бахамаи. ин чинятхои махсусан вазбин гунах гор хаст зе ро ки то шамол набошад барги дарахт намечунбад. агар у ин чиноятхоро намекард . хешу табори худаш писари тагояш нисбати у хечго чунин сухан намегуфт.

Аноним

2017-10-31 13:31:15

Ба хайрхох як савол дорам аз гуфтахоятон бар меояд ки гуё шумо аз дини мубин ислом хабардор бошед Илтимос ба саволам чавоб дихед. Чазои КОТИЛ дар ин дунё ва охират чист. илтимос чаво гуед.

Аноним

2017-10-31 14:19:23

Ба бародарзодахое ки дар хакки Мансуров тухмат мекунанд гуфтаниам: Шумо фикр мекунед ки макомотхои хифзи хукуки Точикистон барои Шумо арзише надоранд хол он ки чавобхои аризахои даъвогии беасоси худро гирифтаед ва ё мехохед ки макомотхои хифзи хукуки Точикистон аз руи аризабоз будани Шумо тарсида ба фоидаи Шумоён хулоса диханд ва ё мехохед ин сулху вахдати точиконро бо пеш овардани мисоли катли Сафаралиев ки гуё дар солхои чанги шахрванди Мансуров ба катл расонида бошад, зери по намоед! Не харгиз, ба хости Шумо намешавад ин сарзамини бихищтосо дигар сохиби кави дорад ва ин рафторхои Шумо бародарон ки мехохед ба ин сулху вахдати бо азоби дилхо ба даст омада мехохед халал ворид намоед ва мардумро нисбати Мансуров, ки барои баркарор намудани сохти конститутсиони кишвар сахм гузоштааст, ба по хезонед.Не харгиз! Ин сарзамини мукаддаси мост, ин ватани ачдодони мост, ин ватани фарзандони банангу банамоси миллати мост, ин ватани шахсони обруманди диёри Точикони руи дунё аст. Мо ифтихор аз фарзандони баруманди миллат дорем. Мисли Шумо барин шахсони суханчину чангандозу носипос ва ношукрбанда ки ба кадри ин сулху вахдати милли норасида аз паси исёну тухмат мешавад дар чамъияти имрузаи мо ангушшуморанд. Инро фаромуш накунед!. Шумо дар хакки Мансуров тухмат накунед. Ба Шумо боз чунин гуфтаниам! Аз мукофоти амал гофил машав, Гандум аз гандум бируёд чав зи чав. Шумо як бори дигар ки будани худро дар чамъият нишон додед. Дигар ин солхои бехокимияти нест ки ба ин аризахою бухтонхои Шумо бе хулосабардори чавоб гуянд.

Аноним

2017-10-31 15:05:41

Хонахоеро ки дар руи рох бино намудаи ва зиндаги намекуни Мух. Гуломов аз кадом хисоб кардаи аз хисоби сабзавотфуруши аз хисоби нафакаи модарат, аз хисоби магозохоят. Пас агар аз хисоби сабзавотфурушиат бошад дар кучо барои ободии кишвар ва таъмини ахолии кишвар хамчун раиси хочаги, ки худатро ном мебари сохтаи ва чанд гектарро ташкил мекунад, дуввум агар ту бо нафакаи модарат ин касрхоро сохта боши бигу ки модари ту чанд сол дар нафака буд ва севвум агар аз пули даромади магозахоят бошанд бигу ки дар як руз чанд сум савдо мекардиву чанд сум андози давлатро медоди, оё хамааш барои сохтани чунин иморатхои бохашамат мерасанд агар садсодахо бигзаранд не! Барои хамин шукрона гуй ки аз ту хисоби ин чизхо холо пурсида нашудаистодааст ва худат гуиё бе хеч чиз хасти ва фикр мекуни ки туро факат аз бухтонхоят мепурсида бошанд. Кучо шуд амбори колхоз, кучо шуд фермаи колхоз бо чорвохояш ё ин ки чорвохои безот буданд ки дар солхои раиси ту насл надоданд ва то хол зиёд нашуданд, кучо шуд гаражи колхоз, кучо шуд техникихои колхоз агар фарсуда шуда корношоям шуда буданд магар дар ягон чамъ карда монда бошед ва ё ягон кас мумкин аз Шумо харидори карда истифода карда истода бошад. Ё Мансуров ба Шумо насихат кард ки амволи давлатиро бояд зери по кард. Аз руи ин амалхоятон ба Пешвои Миллат, Асосгузори Сулху Вахдат Мухтарам Чаноби Оли нависед охир шуморо шиносанд дар баробари Чамолиддин Мансуров ки котили Сафаралиев дар чанги шахрванди ном бурдедаш.

Аноним

2017-10-31 15:29:20

Мурдани шахс бех , вакте аз паси устоди худ санг мезанад ва пояшро мегазад. Бародари азиз фаромуш накун , ки шоир фармудааст. Хакки устод аз падар беш аст, В-аз падар устод дар пеш аст. Маълум шуд ки ту дуои падарро нагирифтаи пас ей чавонмард холо ки вакт хаст дуои устодро бигир.

Шахси бегараз

2017-10-31 21:47:20

Шахсе ки туро вазифа дод туро тарбия кард ки ту одам шави. Аз болои шумо хаки устоди дорад-гуломов Мирзо. Шумо оки падару модарарам будаед ва илова ба ин устодатонро Ч.Мансуровро ки хафа кардед оки устод хам шудед агар камтар хуни одамгари доред рафта бахшиш пурсед ин коратон нагз нест ки тухмат карда ариза бози карда нисбати ин шахс хархел накшахои тухмати кашида мехохед обуруи он касро резонед.

шахси бегараз

2017-10-31 22:44:43

Мухтарам Ч.Мансуров Шумо Хоким шахси бо тамкин пешвои халки Хисор сабур бошед, чавоби Мирзои ахмак сукут аст.Мо бо шумоем Мухтарам пешвои Хисориён.халки Хисор Шуморо фаромуш намекунад зеро шумо асоси шахси барои калиди хастед.

Гуломов Мирзо

2017-10-31 23:53:47

Ба Пешвои Миллат Асосгузори Сулху Вахдат Мухтарам Чаноби Оли Эмомалии Рахмон нус.Ба пракратураи генерали Мух.Юсуф Рахмон. нус. Ба сардори Агентии молияви ва мубориза бар зидди карупсия Мух.Сулаймон Султонзода нус. Ба Идораи Андози Ч. Аз номи шахрванд Гуломов Мирзо Валиевич сокини ш.Хисор ч.д Хонакои Кухи. дехаи Мехргон. а. Аризаи 2 . илова ба аризаи шикояти Ба маълумоти Шумо мерасонам ки каблан ман бо аризаи шикояти ба унвони Шумо мурочиат намуда будам,ин малумотхо замима ба аризаи шикоятиам мебошад. 1.Маркази савдои ду ошиёна дар маркази ш.Хисор ба ичора додаги бе ягон шартнома аз супоридани андоз пинхон карда шудааст. 2.Дар ш. Хисор Ч.Д Хонакои Кухи д.Мехргон Ч.Мансуров аз вазифаи писараш истифода бурда Мансуров Умед ки дар кумитаи нозироти Андоз Ч.Т фаолият менамояд хамаи обектхои дар ариза номбар шудааст аз андоз банди озод карда шудааст. 3.Дар ш.Хисор дар худуди собик ПМК-18 дар хамсоягии Раёсати бехдошти замин ва обёри дар минтакаи Хисор: Корхонаи муштарак барои истехсолоти обхои нушоки зиёда аз 2-га заминро бо скважни об,анборхонахо,трансфарматор,ва хочагихои ёри расон,ки хамаи номбурдахо таьлуки (баланси)ПМК-18 дошт Ч.Мансуров бо кадом рох хамаи инро хусуси дар номаш хучат гузори намудааст. 4.Дар ш.Хисор ч.д Хонакои Кухи д.Арчинак аз заминхои хочаги арчинак зиёда аз 100-га заминро худсарона махкам намуда дар 20-га замин хучат гузори намудааст.Ин замин двр д.Арчинак дохил буда ба чарогохи Ховговур чойгир шудааст. 5. Сурики гусфандхои Мансуров Чамолиддин дар минтакаи "Сиёма" чарогохи Чап-Дара чойгир буда, дар он Ёр аз Зиддии н.Варзоб бо 5- нафар чупон хизмат мерасонад ягон нафарашон дар хисоби андоз нишон дода нашудааст. 6.Дар д.Хонако ч.д Хонакои Кухи и ш.Хисор бустонсарои аз рахмати Абдучабор ва бо бародараш Абдухамид мачбури гирифта ва худи Абдучаборро бо супоришаш дар хонааш паронда Бустонсарояшро аз худ намуда аст. Ин ва дигар гунохонаш дар аризаи 3-юмам ба унвонии Шумо ирсол менамоям. Ариза диханда Гуломов М.В. 01-11-2017сол.

Шахси бегараз

2017-11-01 04:29:55

Гуломов мирзо як сухане нависед ки шумо ба хамин давлати сохибистиклоли ... мо чи хизмат кардаед. Ва ба мардуми хочагии чангоб чи хизмат кардаед. Албата ту ягон хизмат кардаги нести. Агар карда боши нависед мо мехонем.

рачав

2017-11-01 06:12:24

Чавоб ба шахси бегараз ахлидин хайрхох ва ананим ман тамоми коментарияхои шуморо хондам ва кайд мекунам ки пешво рохбари чумхур мебошад на мансурови дузду одамкуши шумо шукри истиклолият ки имруз хар як шахси чинояткор ба кардааш чавоб медихад мансурча хам э халолат бод мирзо гуломовв ки чиноятхои ин палиди нобакор масуров ва хамаслаконашро фош карди акнун рохббарони идорахои кудрати чи мегуфта бошанд вакт нишон медихад ...

Шахси бегараз

2017-11-01 06:49:49

Ба рачав: Баъди навиштачоти гуломов мирзо чи хизмат кардааст ба давлат. Шумо бачои корхои нагзи кардаи вайро нависед ба чанг хестед-ачоиб. Ин чи маъно дорад?

Ахлидин

2017-11-01 07:49:53

Ба рачав: ба шумо Ч.Мансуров чи бади кардааст ба ки бади кардааст якбор нависед мо донем. Нисбати тухмвтхои бардуруги шумо барвакт хондем хама медонанд тамоми макомотхо медонанд ки ин шахсоо шумо беобру кардан мехохед. Беборуй кардан дар дасти парвардигор аст. Агар дар дасти одамхои чохилу нодон мешуд барвакт ин дунё расво шуда буд. Барои хамин дар вакти навиштан калимахо дағалона чи лозим хамааш чояшро мегирад. Ба асал гуфтан дахон ширин намешавад.

Хайрхох

2017-11-01 09:09:08

Хазорон бор шукр Худочон аз ин бад накунад. Муйсафедхо факат баъди намоз дуо мекарданд ки Худоё аз балои охирзамон аз тухмати ногахон аз шахри шаётин нигахбон бош. ... Нисбати ин шахс инқадар ғараз доранд ки хато ба хама кор қодиранд. Худо нигахбон бошад шуморо. Хуби ба Пайғамбари Худо Мухаммад (с.а.с ) рост наомадааст. Сабр кунед

Мухочир

2017-11-01 10:11:44

чавоб ба хайрхох. Бале сабр меваи ширин аст. Мирзо укоям сабр намояд,хаст макомоте ки бипурсад,Шояд гунахгор бошад шояд на Мух.Мансуров ба ин хешатон чи шуда бошад чаро сирхои Шуморо баровардаистодааст,агар чунин рост бошад пас Шумо гунахгоред.агар дуруг гу бошад чаро баьди ариза нисбати Шумо Мухтарам Мансуров Мирзо Укоро хабс намуданд.Имруз Мирзо Уко дар озодихаст, кадом гунохи Шумо дардаш намудаасту ошкор мехохад гунохи Шуморо исбот намояд.Макомот дастгири намоед,то хак ё нохак буданаш ошкор шавад.Ба изати нафси кадоми Шумо расида бошам узр мепурсам

Аноним

2017-11-01 12:16:09

Ба мухочир: ин сир нест ку факат тухмат. Сир якчизи пинхон мебошад ки дигарон намедонанд. Ин тухматхое ки навишта шудааст бояд асоснок бошад ку. Наинки дар хамачо дуруғ дашному хакорат кунад. Маълумот бошад бурда макомоти гуфтагитон ба тиед. Ин гуломов мирзо ва зикир оқи падару модар будаанд якбор мухочир уко пурсед аз онхо барои чи барои кадом амалашон оқ шуда бошанд? Инхо хеши Ч.Мансуров нестанд ин хамааш дуруғ аст. Аз маълумотхо маълум аст ки Ч.Мансуров шахси ариза навис нест. Ва хаминкадар тарафаш нисбаташ хаминкадар гапхои носазо гуфсодиян ягонбор чавоб надодааст-ин шубхаовар нест ариза нанавиштааст. Лекин ба фикри ман агар нависад хатман хамин гурухи чинояткорон ки касе ки набошад тавасути интернет. Телефон шохидон муайян карда шуда ба чавобгарии чинояти кашида шуда ба махкама мераванд намояд,хаст макомоте ки бипурсад,Шояд гунахгор бошад шояд на Мух.Мансуров ба ин хешатон чи шуда бошад чаро сирхои Шуморо баровардаистодааст,агар чунин рост бошад пас Шумо гунахгоред.агар дуруг гу бошад чаро баьди ариза нисбати Шумо Мухтарам Мансуров Мирзо Укоро хабс намуданд.Имруз Мирзо Уко дар озодихаст, кадом гунохи Шумо дардаш намудаасту ошкор мехохад гунохи Шуморо исбот намояд.Макомот дастгири намоед,то хак ё нохак буданаш ошкор шавад.Ба изати нафси кадоми Шумо расида бошам у

Хайрхох

2017-11-01 13:53:30

Аз дарахте ки мева медихад. Хар яккас умед дощта мехоханд ки як санг зада меваи онро мехоханд хуранд. Лекин аз дарахте ки мева надорад хечки кор надорад ва санг хам намезанад. Барои хамин чи хеле ки дар боло навиштаанд ва ягон амали неке ки гуломов мирзо ба чомеаъе накарда бошад аз у бағайр аз тухмату дуруғгуй чиро интизор шудан мумкин аст.

Аноним

2017-11-01 14:30:54

Гуломов мирзо ба якчанд савол чавоб дихед; -Шуморо дар вазифаи раиси хочагии чангоб ки мондааст? -то раиси хочаги будан шумо чи кора будед? -оё рост аст ки шуморо падару модаратон оқ карданд?, агар рост бошад барои чи. -навиштаанд ки моликияти хочагиро ба номи хар одам харидаед -оё ин рост аст ва харидори намудани моликияти хочаги аз чониби шумо свистифода аз мансаб нест? -оё рост аст ки мошина ва тачхизотхои хочагиро бо рохи чиноят фурухтед ва холо нисбати ин техникахо ва мошинхо тафтишот рафта истодааст?-ё ин ки шуморо холо даъват накардаанд. -рост аст ки заминхои хочагиро дар дехаи чангоб ба бародаронатон зикир ва уматали фурухтаеду онхо дар ончо хонахои бисёр ошёна сохта истиқомат доранд? -рост аст ки гаражи хочагиро шумо ба номи собиқ ронандаатон фарход харидори намудаед? (-ба номи хешу табор не зану фарзандатон не чунки мумкин набуд суистифода аз мансаб мешавад ва чиноят аст) -Ба хамин монанд амбори хочаги. Фермаи хочагиро аз худ карда гирифтаед? -мегуянд ки нисбати шумо парвандаи чинояти оиди тасаруфи амволи дигар шахс кушода шудааст ва тафтишот нисбати шумо давом дорад ва рузи чумъа ба суд ирсол мегардад? -дуруст аст ки ба номи язнаатон 35га заминро дар дехаи арбоби кардаед?

Аноним

2017-11-02 04:28:47

Ҳар кӣ бар душмании халқ равон аст чу баҳр, Зуд бошад, ки сари хеш чу гирдоб хӯрад.

саьдуло

2017-11-02 07:13:42

Салом ба хама бародарони фаол ман ба шумо хамчун як шахрванди одди чавоб мегардонам ки пешво мансуров несст пешвои мо рохбари чумхури чаноби оли хаст дуююм мансуров ягон хел хукуке надошт кияк хочагиро ба як бармен дихаду хотами тойхо якеаш раиси хукумату дигараш бармен таксимоти млиро сар кунанд албата ин вазифаичонии вазорати молия ва идорахои ба ном давлаии дар асл зертобиати чаноби мансуров хаст ва онхо дар якчояги бояд дар назди конун чавоб диханд сеюм гап дар бораи куштори эмом ва дигаре мудири кадом склад меравад ки бевосита бо супориши чаноби мансуров бо шохидии шахсони дар ончо будаю шукри худованд ки то имруз дар кайд хайот хасьан амал шудааст кучоянд идорахои кудраьи ки як мансуровро бо хамаслаконш наметавонанд хал кунанд агар ин гапхо чон намедошт он шохидон тмруз байонотхои худро намедоданд ва тариху худованд шохид хастанд ки ин мансуров бо шаоикони авбошу одахурхояшон чи чиноятхои вазнинеро карданнд аз мисолхои дар боло оварда шуда пешниход мекунам ки мансурчаро бо якчоягии командааш дар байни издихом дар маркази хисор паронида шавад ва занхои хушруву бо рохи фире гирифтаашро ба муйсафедхоои бе оила диханд зеро гуфтаанд хас каму точикистон обод зинда боши мирзо гулов ки чиноятхои ин шазси такабур чалод горатгаро имруз ба халк нишон доди халолт бод зиндаги марг ба магсуров вахамаслаконаш зиндаву поянда бод рохбари давлат истиклолият на тн ки як ду харомхуре аз ддехаи чангоб имруз мансуровро пешво мехонанд пас аз чад рузи дигар президенти кишвар бовари дорам ки ин пешвои муазами чанд нафараи чангобийо рузхои наздик дар курсии чинояти мешинад саломат боше

????

2017-11-02 07:26:45

чавоб ба садуло шумо киен чи мехохен

Гуломов Мирзо

2017-11-02 12:36:29

Чун тег ба даст ори мардум натавон кушт, Наздики худованд бади нест фаромуш. Ман Гуломов Мирзо Валиевич .Хакикат ва адолат рузе пируз хохад шуд.Вакте соли 1979 ба донишгох дохил шудам, муалимам Рахимов ки хол мисли адвакат ба Мансуров хаст маро дарс медод.Рахимов аз тарафи партияи халки демократи депутати мачлиси намояндагон шуд,Мансуров бошад чонишин. Ин ва дигар чинояташ дар аризаи 3- юм кайд менамоям ба пураги хонед ва мархамат макомот чора бинад.....Дигараш ин ки ту нокас маро оки падар ё модар мегуи,ё ин ки писарат нисбати ман ариза менависад ки гуё ман шаъну шарафи туро паст намуда бошам.Ту худ бигу ки падарат дар каленин чи хел фармон дод ки вай занро тачовус намоянд, Ҳар кӣ бар душмании халқ равон аст чу баҳр, Зуд бошад, ки сари хеш чу гирдоб хӯрад. Баьдтар худованд дар хонадонат нишон дод келунат бо чикор машгул шуду чи хел аз хона берун намуди?????худат чавоб гуй. Ба шарм надошта писарат ариза навиштааст дузди зур сохиби молро бастааст.овазам аз гуфтани хак гирифтааст аз тамоми идорахои дахлдор хохиш менамоям маро барои ошкор намудани гунохи ин оки падар бипурсед.Аризаи Раками 3-юмам дар ин сайт ва сайти президент хонад ва шинос шавед.

https://youtu.be/7jhlrdpp5Mw

2017-11-03 04:10:01

хакикат ошкоршуд дроен тамошокне https://youtu.be/7jhlrdpp5Mw

Хайрхох

2017-11-03 09:13:28

Такроран ба мирзои аблахи оқи падар аз номи шербачахои чангоб эй дузди мазор хамаи чангобро дар номи чурахот акахот хариди бо чи дигар одамро хар чи мегуи-беодоб. Ба хамин саволхо чавоб дех чи зур омадааст ки чавоб дода наметони. Медони барои чи чавоб намедихи. Барои он ки ту ба падарат модарат хуби кардаги нести оки падар. Гуломов мирзо ба якчанд савол чавоб дихед; -Шуморо дар вазифаи раиси хочагии чангоб ки мондааст? -то раиси хочаги будан шумо чи кора будед? -оё рост аст ки шуморо падару модаратон оқ карданд?, агар рост бошад барои чи. -навиштаанд ки моликияти хочагиро ба номи хар одам харидаед -оё ин рост аст ва харидори намудани моликияти хочаги аз чониби шумо свистифода аз мансаб нест? -оё рост аст ки мошина ва тачхизотхои хочагиро бо рохи чиноят фурухтед ва холо нисбати ин техникахо ва мошинхо тафтишот рафта истодааст?-ё ин ки шуморо холо даъват накардаанд. -рост аст ки заминхои хочагиро дар дехаи чангоб ба бародаронатон зикир ва уматали фурухтаеду онхо дар ончо хонахои бисёр ошёна сохта истиқомат доранд? -рост аст ки гаражи хочагиро шумо ба номи собиқ ронандаатон фарход харидори намудаед? (-ба номи хешу табор не зану фарзандатон не чунки мумкин набуд суистифода аз мансаб мешавад ва чиноят аст) -Ба хамин монанд амбори хочаги. Фермаи хочагиро аз худ карда гирифтаед? -мегуянд ки нисбати шумо парвандаи чинояти оиди тасаруфи амволи дигар шахс кушода шудааст ва тафтишот нисбати шумо давом дорад ва рузи чумъа ба суд ирсол мегардад? -дуруст аст ки ба номи язнаатон 35га заминро дар дехаи арбоби кардаед?

Аноним

2017-11-03 09:22:50

Гапхои бечо нанавис мирзои аблах моям метонем нависем ки барои чи бехрузи бачат зани нодухтар гирифт. Аввал модарашро баъд духтарашро тачовуз карди баъд мачбур ки суд накунанд та гуфта ба бачат гирифта доди беномуси аблах. Бехруз бовар накуни отата кати хушдоману занат китоби қуръон кати қасам те хамаашро мефахми. Ин гапхо хамааш аз гапхои пасти падарат бахудо ки аз мачбури навиштестем набошам тамоман кор надорем ту да. Чи даркор келини шумо итари зани фалони интари. Каси гунахгор бошад дар назди конун давлат чавобша метияд чи даркор гапхои бехудаи занаки.

Ғуломов Мирзо

2017-11-03 11:43:24

@Ба Мансуров Умел ва Мансуров Шараф аз номи Салимова С.Х шумо шарм намедоред ки нисбати оилаи Бехруз Чунин тухмат менамоед хол он ки аз хонаи шумо Келун до чи шармандаги рафт ва то хол писар аз кафои у мегардад .мо тайёрем ки хама каса ба назди касри президент равему азобу шиканча аз тарафи ту мешударо ошкор созем.гунахгоред боз чи тухмат менамоед Шумо не шаъну не шараф не номусу не кимат надоред кош худованд хамсояи шумо намекард .

Youtube: вой дод аз дасти ч

2017-11-03 13:32:18

дроен хами видиора бине ба фикртона бге да каментаряhttps://youtu.be/7jhlrdpp5Mw

Шахси бегараз

2017-11-03 22:22:41

Хар як нафар дар назди парвардигор чавобашро метияд. Хох кори нағз кунад хох кори бад. Ин дунё гузаранда аст. Неку бад мегузарад. Лекин чавобдихи барои корхои бади кардаги мемонад тухмат. Тачовуз. Зино дуруғгуи хамаи ин корхо яке аз гуноххои кабира аст. Забони дузду ғар дароз аст. Одами одам набинад аз кучо одам шавад. Сабру тахамул ба шахсе ки таи тухмат қарор дорад аз даргохи парвардигор хохонам.

Хайрхох

2017-11-03 22:27:15

Такроран ба мирзои аблахи оқи падар аз номи шербачахои чангоб эй дузди мазор хамаи чангобро дар номи чурахот акахот хариди бо чи дигар одамро хар чи мегуи-беодоб. Ба хамин саволхо чавоб дех чи зур омадааст ки чавоб дода наметони. Медони барои чи чавоб намедихи. Барои он ки ту ба падарат модарат хуби кардаги нести оки падар. Гуломов мирзо ба якчанд савол чавоб дихед; -Шуморо дар вазифаи раиси хочагии чангоб ки мондааст? -то раиси хочаги будан шумо чи кора будед? -оё рост аст ки шуморо падару модаратон оқ карданд?, агар рост бошад барои чи. -навиштаанд ки моликияти хочагиро ба номи хар одам харидаед -оё ин рост аст ва харидори намудани моликияти хочаги аз чониби шумо свистифода аз мансаб нест? -оё рост аст ки мошина ва тачхизотхои хочагиро бо рохи чиноят фурухтед ва холо нисбати ин техникахо ва мошинхо тафтишот рафта истодааст?-ё ин ки шуморо холо даъват накардаанд. -рост аст ки заминхои хочагиро дар дехаи чангоб ба бародаронатон зикир ва уматали фурухтаеду онхо дар ончо хонахои бисёр ошёна сохта истиқомат доранд? -рост аст ки гаражи хочагиро шумо ба номи собиқ ронандаатон фарход харидори намудаед? (-ба номи хешу табор не зану фарзандатон не чунки мумкин набуд суистифода аз мансаб мешавад ва чиноят аст) -Ба хамин монанд амбори хочаги. Фермаи хочагиро аз худ карда гирифтаед? -мегуянд ки нисбати шумо парвандаи чинояти оиди тасаруфи амволи дигар шахс кушода шудааст ва тафтишот нисбати шумо давом дорад ва рузи чумъа ба суд ирсол мегардад? -дуруст аст ки ба номи язнаатон 35га заминро дар дехаи арбоби кардаед?

Хайрхох

2017-11-03 22:28:31

Такроран 4 маротиба пурсидам аз мирзои аблахи оқи падар аз номи шербачахои чангоб эй дузди мазор хамаи чангобро дар номи чурахот акахот хариди бо чи дигар одамро хар чи мегуи-беодоб. Ба хамин саволхо чавоб дех чи зур омадааст ки чавоб дода наметони. Медони барои чи чавоб намедихи. Барои он ки ту ба падарат модарат хуби кардаги нести оки падар. Гуломов мирзо ба якчанд савол чавоб дихед; -Шуморо дар вазифаи раиси хочагии чангоб ки мондааст? -то раиси хочаги будан шумо чи кора будед? -оё рост аст ки шуморо падару модаратон оқ карданд?, агар рост бошад барои чи. -навиштаанд ки моликияти хочагиро ба номи хар одам харидаед -оё ин рост аст ва харидори намудани моликияти хочаги аз чониби шумо свистифода аз мансаб нест? -оё рост аст ки мошина ва тачхизотхои хочагиро бо рохи чиноят фурухтед ва холо нисбати ин техникахо ва мошинхо тафтишот рафта истодааст?-ё ин ки шуморо холо даъват накардаанд. -рост аст ки заминхои хочагиро дар дехаи чангоб ба бародаронатон зикир ва уматали фурухтаеду онхо дар ончо хонахои бисёр ошёна сохта истиқомат доранд? -рост аст ки гаражи хочагиро шумо ба номи собиқ ронандаатон фарход харидори намудаед? (-ба номи хешу табор не зану фарзандатон не чунки мумкин набуд суистифода аз мансаб мешавад ва чиноят аст) -Ба хамин монанд амбори хочаги. Фермаи хочагиро аз худ карда гирифтаед? -мегуянд ки нисбати шумо парвандаи чинояти оиди тасаруфи амволи дигар шахс кушода шудааст ва тафтишот нисбати шумо давом дорад ва рузи чумъа ба суд ирсол мегардад? -дуруст аст ки ба номи язнаатон 35га заминро дар дехаи арбоби кардаед?

Ахлидин

2017-11-03 22:33:45

Ба мирзо ғуломов: дере нагузашта хамааш ошкор мешавад каси гунахгор бошад дар назди қонун чавоб медихад. Сабр сабр сабр гапхо носазо ки мақсади шумо дахл надорад чи даркор. Мақсад маълум аст ку тухмат кардан даркор бояд ягон нафар дар назди конун чавобашро тияд.

Ахлидин

2017-11-03 22:42:19

Ба салимова с.х ин шавхари аблахи шумо мачбур кардааст ки хамин кори кардагияш фош карда шавад. Камтаракашро навиштем набошам ба чи корхо машғул аст шумо фахмед шумо хам оқ мекунед ша. Оқи падар дар хар ду дунё хор мешудааст. Насибащ будааст. Наход руи рост одамро тухмат мекунад парво надорад ки Худо аз ин клрхои бади вай огох аст. Одамро мард мекунад-зан мекунад. Номард хам мекунад зан мекунад. Зани оқилу донову порсо кунад марди гадоро подшох

Аноним

2017-11-03 23:01:14

Инхо чи хели одаманд. Барои замин тухмат карданд-нашуд. Барои дуздии моликият тухмат карданд-нашуд. Барои андоз насупориди гуфта тухмат карданд-нашуд. Барои аз хама кори бад одамкуши ба сафаралиевхо маблағ дода онхоро истифодакарда тухмат карданд-нашуд. Охирон ба пастии дигар ба зинокорию тачовузкори гузаштаанд тобае-ин телесериал шудааст. Холи боз ягон чизи дигар эчод карда истодааст ин мирзо бо хамрохии девона. Ранги кинои рабиня изаура шудаги ки ду сол давом кард. Худо панох кунад ки кинои санта барбара бори нашавад. Агар кино санта барбара бори шавад 25 сол давом мекунад. ХАХАХАХА

Хайбулло Камандир

2017-11-04 05:31:01

Ба Мансуров моро бе хонаю дар намудию молхои точик матлубот ро дуздиди бас набуд.писарамро бо тухмат зиндон намуди бас набуд.Имруз нисбати халки азизам дараи Алмоси ва ш.Хисор ин кадар бе адолати дори дар назди конун вичдон ва шер бачазои хисори хохи чавоб гуфт

Аноним

2017-11-04 08:34:23

Мансуров чи ин кадар як рави дори пагох дар пеши худованд чи хел мекарда боши ба ин одам кушит гасб намудани молу мулк боз аз хамааш аччоиб гуё ту обуру дошта боши 20000 барои обу рут .хоная ток куну шин гунохоната пеши руй кун баъд чавоб навису ба худовандам чавоб тайёр намо

Аноним

2017-11-05 11:40:18

Ба кавли мирзои аблахи оқипадар ленинро хам Мансуров куштааст. О оқипадаре. Агар Мансуров бо супориши пешвои миллат дар ин давлат тигчи намнкарданд холи ту номарди оқипадар бо хамрохии ин морбачахот дар афғонистон зиндаги мнкарди. Номард камтари дигар бест вақтат наздик омадааст. А у одаме ки гап хои хакорату дашномхои бечо навиштааст адресатро ёфтем ИншоАллох ту хам аз қафои ин оқипадар мери.

Аноним

2017-11-05 11:59:17

Эй мирзои ифлос аз номи амакии ман Хабиб камандир гапхои бечо нанавис Худо хохад ИншоАллох мебияд. У замине ки документша поделка карда дар номи бехрузи бачат хонаи истиқаоматию рестаран карди хамаашро мегирем. ифлоси харом. Моро барои ин кори харомат қуш накун. Мо мансуров нестем ки тура хеч чиз нагуем. Мерем дар хонат дар ... чуб мезанам лаънати харом. мондагии пули қарзии замина оварда те ифлос кадом руз барои ин корхои харомат клетка мери.

Мухочир

2017-11-05 12:17:15

Ба Мансуров ва хаммаслаконаш дар ин хафта дар хаётатон навигарихои нав интизорааст шуморо

Аноним

2017-11-08 05:27:38

Ба Аноним : занут зани мардум ай пушти парда гап назан охи гап дошта боши ба Гуломов занатро неву худат ба наздаш рафта ру ба ру гапзан и кори ту шаголи даюс ягом моно надорад мисли худат чор нафар шаголхо чам шден хутон ба хтон занакхои кучагии тоза будантона фамондестен. Бад ту як окипадар лаънатии саг у келини Мансуров видео карден ку дар даруни огил бо марди бегона хамаш хаст ку барои чи ту гапхои ховои гап мезани..?

хак гу аз хамсоягон

2017-11-08 06:32:17

чо кард чаноби Мансуров.Барои чи куч мехохи банди аз халк ва кишлокамон шарм медори.факат не нагу дуругай нагу .у саг бачахот хона кофтестиянта.аз халк мегурези дар пеши худо чи кор мекарда боши.вакти кушторот барои чавоб гуфтан наздик шудестай

Шавкатбой

2017-11-08 08:04:12

Мансуров ин сагбачахоят хатман мисли худат бе номустарин ва даюстарин мисли худат мебошанд ки мисли самбака бачо шуда гап мезананд боз сарашонро дар кафояшон дохта бачо мешаванд ту разили золим чазота Худо додаистодааст ифлос нисбати чияни худат ин коро карди боз рол бозида мехохи руи сиёхатро бо виситаи инхо сафед намои одамкуш котил ту манзили одамонро хароб карди бе эмон

10000

2017-11-08 08:08:51

мо якто чаноб дорем ин пешвои миллат асосгузори сулху вахдат чаноби Оли презденти мухтарам мебошад. Аз кай боз ин Мансуров котили одамхур боз чаноб шудай е мурен бе номусхо....!

Рачабали

2017-11-08 08:21:56

Аноним ту худат аз духтарат бе хабар ки шавхар нокарда хомила шудаст зант зани мардум ноход нисбати келини як нафар чунин гуи марод боши биё аз наздик гап занем кани ту ягом факт дори нисбати хамин инсон Худо занат ту занаки хоклес пес мешави тухмат накун мазан бар даре ки мезанан бар духтарат!!

Аноним

2017-11-08 14:18:06

Худои мехрубон ИншоАллох чазои хамон одаме ки ба ифлоси машгул аст гапхои бечову нодуруст менависад метияд. Дари яккасро назанед як даста даратонрл мезананд ду даста. Аз бочкаи холи садо баланд мебарояд. Шахсе ки хап аст сабр дорад дар охир хатман ғолиб мешавад.

Аноним

2017-11-08 14:22:44

То одам ба зур набияд хакорат намекунад. Касе ба зур омадааст хакорат дорад бечора-хамон одаме ки хакорат мекунаду суханхои ночо бемаъни менависад вайро Худо задаасту худаш нафахмидааст. Ин интернет чои хакорату бози щудааст шармандахо

Ахлидин

2017-11-08 14:27:58

Хаминкадар дар хаки мансуров гапхои хар хелаю безеб менависанд. Он кас ягон бор сухане нанавиштаанд. Саломат бошед. Дар хакикат рост будааст. Чавоби ахмакхо сукут. Сад задани сузангар. Як задани охангар Хамаи ин гапхои бехуда аз чонбарои аст.

Хайрхох

2017-11-08 14:33:41

Такроран 5 маротиба пурсидам аз мирзои аблахи оқи падар аз номи шербачахои чангоб эй дузди мазор хамаи чангобро дар номи чурахот акахот хариди бо чи дигар одамро хар чи мегуи-беодоб. Ба хамин саволхо чавоб дех чи зур омадааст ки чавоб дода наметони. Медони барои чи чавоб намедихи. Барои он ки ту ба падарат модарат хуби кардаги нести оки падар. Гуломов мирзо ба якчанд савол чавоб дихед; -Шуморо дар вазифаи раиси хочагии чангоб ки мондааст? -то раиси хочаги будан шумо чи кора будед? -оё рост аст ки шуморо падару модаратон оқ карданд?, агар рост бошад барои чи. -навиштаанд ки моликияти хочагиро ба номи хар одам харидаед -оё ин рост аст ва харидори намудани моликияти хочаги аз чониби шумо свистифода аз мансаб нест? -оё рост аст ки мошина ва тачхизотхои хочагиро бо рохи чиноят фурухтед ва холо нисбати ин техникахо ва мошинхо тафтишот рафта истодааст?-ё ин ки шуморо холо даъват накардаанд. -рост аст ки заминхои хочагиро дар дехаи чангоб ба бародаронатон зикир ва уматали фурухтаеду онхо дар ончо хонахои бисёр ошёна сохта истиқомат доранд? -рост аст ки гаражи хочагиро шумо ба номи собиқ ронандаатон фарход харидори намудаед? (-ба номи хешу табор не зану фарзандатон не чунки мумкин набуд суистифода аз мансаб мешавад ва чиноят аст) -Ба хамин монанд амбори хочаги. Фермаи хочагиро аз худ карда гирифтаед? -мегуянд ки нисбати шумо парвандаи чинояти оиди тасаруфи амволи дигар шахс кушода шудааст ва тафтишот нисбати шумо давом дорад? -дуруст аст ки ба номи язнаатон 35га заминро дар дехаи арбоби кардаед?

Аноним

2017-11-08 22:24:13

Ба Хайрхох: Бародар гапхои кабех лозим нест бад аз нои хама гап гуфтанхам нишонаи марди нест чи мешавад ки якчо ба назди Гуломов равему ру ба ру сухбат кунем ту хамин саволхоятро медихи у шояд аз ин саволхои ту бе хабар бошад..!

Хайрхох

2017-11-09 02:00:25

Бехтарин сухан: агар ки вазнини баъд бошад навиштани корхои хайри мирзо мумкин аст вохурдан чиба не чояшро нависад. Хамон соат хозир шавад мешавам.

Аноним

2017-11-09 12:21:47

Пагох соати 10:00 ракамхоятро равон кун вомехурем дар кадом сурогае хохиши ту бошад бародар!

Хайрхох

2017-11-09 13:49:17

Ракамхои телефонатонро нависед мо худамон занг мезанем вомехурем.

Аноним

2017-11-09 19:57:20

Ба Хайрхох: ту максади кори худатро нафахмиди бародар охир мардонавор сухан карди гуё..?? шаъну шарафи як нафарро паст зади ту медони ки бояд чавоб гуи дар назди давлат конун факту далел пешниход намои мо хело суханони туро гуш кардем ! то санаи 11:11:2017 -ум сол ба сурогаи корхои дохили хозир шавед дар холати хозир нашудан шумо ба таври мачбури оварда мешавед: Асос аризаи даъвогии шахрванд барои паст задани шаъну шарафи шахрванди Ч.Т..

Сафар

2017-11-09 20:04:05

Шербачаи Чангоб барои чи мегурези охир назди Гуломов набаромади ба саволхоят чавоб гири?? имруз аз ин саволт гурехтести боз пагох нисбати Мансуров чунин карда мегурези хатман нобакор ку сурогата бте ракамхоят ку вохурем гуфт гурехта истодаи агар суханони ма нодуруст бошанд дар хаминчо адресота бо ракамхоят навис мохам бинем Хайрхор!

Хайрхох

2017-11-11 11:42:40

Баъди у навори ахмақонара тамошо кардан кати ин мирзо сухан гуфтан хайф аст. Ачали саг расид дар девори масчид м..д.

Аноним

2017-11-16 13:33:45

Акои Мирзо ахсан ба шумо .

Ёдгор

2017-11-19 08:19:24

Акои Мирзо харгиз рух афтода нашав зеро хам медонад ки шумо хакед . лекин чи илоч руз мерасад ки Мансуров барои чиноят хои кардаш чавбашро хохад дод . Ман ба волйияти конун бовар дорам .

Аноним

2017-11-20 10:11:49

???

Аноним

2017-11-25 00:23:13

Мизои ифлос ту ифлоси ифлос мемури намаки Ч Мансуроа туро зада истодааст

Аноним

2017-11-26 06:42:49

Мирзои ифлос кати зикири ифлос харомо гапи хутона гап занен а номи хар кас хар чиз нанависен Чамолидин Мансурова хеч кор кардаям наметонен шумо барое ки шумо намакзадаен оки падарен.

Аноним

2017-11-30 05:11:57

Ч Мансурв магр фиравн аст ки хеч кас хечкор карда наметавонанд. фиравни Асри 21 Ч. Мансуров. горат гар бисёр зана. турба дузд .котил. боз нагуйед ки бегунох аст .

Аноним

2017-11-30 08:35:17

Бародарон ва хохарон дар рузи наздик навори нав бо иштироки 10-зан аз симбулоки Файзобод бубинед чи хел гиря менамоянд ва мегуянд ки дар хамон рузхои даьво дорад ки Мансуров чи хел ба мо ердам намуд.Тамошо кунед факат пинхони сабт шудааст. Кампиру Муйсафедо гиряи зор менамоянд ки мансуров чи хел бо гурухи авбошаш писарону наберагони моро кушт.Ва баьди чанд руз боз як сабти дигар мемонам ки Мансуров чи хел барои сари Хакберди мошини газ 24 нав вада менамояд тамошо кунед ва хулосахои худро бароред

2017-12-06 12:32:27

Чамолидин Мансуров аз ин тухматхо рухафтода нашавед ягон асос надорад Худо бузург аси чазои ин аблахонро мед хад мо бо шумоем Чамолидин Мансуров.

Аноним

2017-12-12 18:41:14

Дар урфият гуфтаанд ки сагера ба чое мераса неки сагерапарвар не ин мирзои окипадар хаму сагераяй .неким Худо нишон досодайша барои хамин Чамолидин Мансуров а корои и харом рухафтода нашаве шумо хаке намаки шумо вая засодай бо мезана.

Хакикат

2017-12-13 04:36:47

Инкадар нисбати Мирзо фишор оварди лекин як чизро бояд. ту. Ч мансуров фаромуш накун ки таърих ҳеҷ чизеро фаромӯш нахоҳад кард ҷаллодону золимон на танҳо худашон, балки чанд пушташон ҳам рӯсиёҳ хоҳанд буд.

Аноним

2017-12-13 06:35:11

Ба хакикат Чамолидин Мансуров ба Мирзо ягон хел фишор наовардааст хамаи хамин короя а ризанависия ташкил кард худаш худаша шарманда карда гаштай.чохкан зери чох гуфтаанд.Худо хохад Мирзо шарманда буд шарманда мемона.

Аноним

2017-12-14 10:02:17

Ногӯфтаҳо зиёд, забонам намедиҳанд Муҳре ба лаб заданд, даҳонам намедиҳанд Хомӯшаму ба суз дилам шуъла мекашад Хатто иҷозае ба фиғонам намедиҳанд. Рузе мерасад чавоби хамаи корхои кардатро медихи. Ч Мансуров

Аноним

2017-12-15 09:31:04

Чамолидин Мансуров чавонмард буд хаст ва хохад монд.Боз як бори дигар ба Чамолидин Мансуров гуфтаниям ки аз гапхои ин ифлосхо рухафтода нашавед.Шумо хизматкардаи мардуми хисори зарнисор хастед.

Аноним

2017-12-17 16:17:57

Посухт ба Аноним Худат ифлос отат ифлос очет ифлос гапхоят ро дониста гапзан зани пуштингирата шуй натиям .

Аноним

2017-12-17 17:43:17

Акаи Мирзо ва бародар. Зикир. шумо мард будед мард хастед ва мард мемонед .хар шаголи косалес мисли шумо шуда наметавонад .аз хамин хол нисбати шумо харгуна суханхои бемарифатона мегуянд. харгиз чунин суханон рухафтода нашавед зеро сокинои дехаи Кипчок ва Чангоб ва кули дараи алмоси бошумоянд ва бо шумо мефахранд . АХСАН БА ШУМО.

Аноним

2017-12-18 19:18:54

Одаме ки аз номи мардуми дараи алмоси нависондай кани хизматои ин дукаса нависон чи хизмат кадагиян.хато мекуни аз номи худат навис.ба мирзо гуфтаниям ки гапота дониста гу номи падару модарро нагир русиёх.Зинда бод Чамолидин Мансуров.мо бо шумоем.

Аноним

2018-01-05 17:16:01

факат хакикатро бубинед . Вой дод аз дасти Чамолидин Мансуров 2.5

Лола

2018-01-05 17:48:26

Ман Мирзоева Лола хакикатан Мансуров барои хаш хазор дакументи фаршиви дар бонк таер намуда хонаамро ба зур гирифт ва амволи хонаамро дуздид ба кучо шикоят намоям ки хонаамро дар як одами наздики хочи Халим дод зеро Мансуров бо хочи Халим наздик буд.вакте хостам даьво намоям бо писталет ба хонапм омада зури намуданд шавхарам ва писарамро бе гунох дар ШВКД махкам намуда тарсонданд ва мо аз тарс шабона ба Русия гурехтем .имруз акнун намедонам макомот медида бошад ба пракратураи генерали нисбати Мансуров шикоят намудам

мирзо

2018-01-05 17:50:35

апаи Мирзоева Лола Абдучаборовна Шумоям мисли ман ситам дида будед Видеоятонро тамошо намудам хакатан аз тарафи ин харомзодахо ба Шумо зулм намудаанд.Ман хамсояи наздикаш

хакикатчу

2018-01-05 17:59:29

Обо Уко чиноятхоятон ошкор шуда истодааст.Вой дод аз дасти Чамолидин Мансуров аз чониби Гуломов Мирзо боз нав Вой дод аз дасти Чамолидин Мансуров 2.5 аз чониби Мирзоева Лола

Аноним

2018-01-11 19:19:31

Ногӯфтаҳо зиёд, забонам намедиҳанд Муҳре ба лаб заданд, даҳонам намедиҳанд Хомӯшаму ба суз дилам шуъла мекашад Хатто иҷозае ба фиғонам намедиҳанд.Бисер бад аз тарафи Ч.Мансуров нисбати халки азизам ситам намуди.Рости видеои Гуломов Мирзоро тамошо намудам дар хакикат ту чиноят кор будаи.Имруз боз дар Ютуб апаи Лола баромад намудааст ки ту чи хел хонаашро гирифтию амволашро дуздиди метавони туям тамошо намои дар ютуб навис Вой дод аз дасти Чамолидин Мансуров 2.рости хуни одамгари дошта боши видеоро тамошо кун гиря нанамуди ман одам не.неки ту инсоф надори аз чашми одами бо рахм гиря меояд.Дар Мирзо Гуломов гуфти ки оки падар бар мен дигар тухматхоро навишти.намедонам боз дар Мирзоева Лола чи мегуфта боши.Факат хамин кадар корат мондай ки худро ба дори мучозот бикаши ва хафт пуштат аз руи ту шармандааст....Котил.Заминхои мардумро бо зури гасб намуди.Хонаи ин бечорая чи гирифти барои хашт хазор дакументи фаршиви намуди.Ва хонаро ба мовини хочи Халим дастаи гурухи авбош доди ки туро нигох намояд.Мухтарам президенти Чумхури ва тамоми рохбарон Ч.Мансуров бо Хочи Халим бо тамоми исбот доду гирифт доштай макомот нисбаташ чора бин.Писарони Ч.Мансуров Умед аз падарат пурс ки барои сари Хакберди газ 24 нав вада намуда буд.Метарсам ки дигар наворонаш руи сахифаи интернет набарояд.зеро занхои Файзобод бисер гиря доранд ки Ч.Мансуров ба Ухо чи хел чабр намуд.Шукронаи тенчи ва Чаноб менамоям ки боз аз он метарсам ки сабти мовинатон ки чи хел Хайюуло камандирро тала ва тороч намуди руи сахифа пахш нашавад

Мирзо

2018-01-14 16:18:10

Ман Гуломов Мирзо Валиевич. мухтарам суд ва иштирокчиени мурофиаи суди. Муддати чанд руз мешавад ки мо парвандаи гражданиро бо аризаи даьвогии даьвогарон-чавобгарон Мансуровхо Дар бораи бартараф намудани монеаги истифодаи сахми замин аз тарафи рохбари хочаги Гандум и ш. Хисор Салимова Санавбар Хикматовна ва ухдадор намудани кумитаи замини ш. Хисор ....................................................... ............................... ...............Ба шуьбаи заминсози н.Хисор бо хамин карори раиси н.супориш дода шуда буд ки то 1апрел соли 1996 ум корхои танзими заминро оиди чудокуни замин дар махал ичро намояд ва санади хукуки сохиби якумраии мероси заминро таер намояд........ ............................ ..............Аризаи даьвоги онхо Салимова С Х бинобар бе асос гузарондани мухлати даьво ва гайриконуни буданаш рад карда шавад . Баромад намуд Ваколатдорам .

Лола

2018-01-14 16:45:02

Ман Мирзоева Лола Абдучаборовна сокини ш.Хисор .дехаи Хаети нав. Сухан дар бораи манзили истикоматии ман вокеь дар дехаи Хаети Нав савхози 50-солагии октябри н.Хисор меравад ки соли 1998 ба маблаги умуми 16700000 рубл ба гарав гузошта 10000000 рубл маблаги карзи бонки гирифта будам. Пас аз 2-соли гирифтани карзи бонки нуктаи ваколатдори 10 Амонатбонк дар н.Хисор нисбати ман ва ахли оилаи ман ба суди н.хисор даьво оид ба кучонидан аз манзили истикоматии ман аз чониби кормандони милитсия.ичрочиени суд ва кормандони бонки мазкур холи карда шуда амволам дар дохили он буд аз чониби шахсони маьлум тасаруф намуда шуд.Ки дар ин кор ман пурра Мансуруфхоро гунахгор медонам.Ва бор хо ариза навиштам аризаам аз тарафи макомотхои ба Мансуровхо наздик буда бе чавоб монд .Шавхарам ва писарамро кайри конуни бурда махкам намуданд.Худамро бошад бо силох тахдид намуданд.Ягон кор карда натавонистам.Зеро Ч.Мансуров бо гурухи авбоши мовини вазир Хочи Халим бисер наздик буд ва хонаи маро низ баин хоинон доданд.Вакте пеши Чамолидин Мансуров рафтам Униз маро тахдид намуд аз тарс ки мабодо шавхарам е фарзандамро накушанд гуфта гурехта ба русия рафтам.Имруз шукронаи пешво шукронаи конунхо менамояму шикоят намудам ки хакро ба хакдор бирасонед .Зеро то хол дар кайди он хонаам истодаам вп тамоми хучати калбаки намудаашонро пурра исбот намуда метавонам.Ва аз рохбар хохиш менамоям ки нисбати конун шикани аз тарафи суди н.Хисор ва Оилаи Чамолидин Мансуровхо чора бубинед.

Бегараз

2018-01-14 16:50:04

Охо Мух.Мансуров гап дар кучо. Чун тег ба даст ори мардум натавон кушт.. Наздики Худованд бади нест фаромуш

Мирзо

2018-01-14 16:55:00

Апаи чигар сухта холи бо худатонро гунахгор хисоб мекунанд. Ваоилаи Мансуров Ч. зарари моддиву маьнави талаб менамояд зеро чанд вакт пеш ду фарзандаш аз ман зарари моди ва маьнави талаб намуда буданд....Инашам интизор шав. Дузди зкр сохиби молро бастааст.

Аноним

2018-07-25 10:44:52

Тглщлттордги

Аноним

2018-07-28 12:48:32

Бадриддин Сафаралиев хранит испачканную кровью рубашку отца.  Прокуратурой города Гиссара начато расследование убийства в 1992 году местного жителя, в причастности к которому подозревается Джамолиддин Мансуров, бывший вице-премьер правительства Таджикистана. Заявление в прокуратуру написал Бадриддин Сафаралиев, отец которого был убит боевиками Народного фронта Гиссарского района четверть века назад, сообщил Радио Озоди следователь Икром Мирзошарипов. По его словам, начато расследование, следователи допрашивают свидетелей и родных убитого. Как стало известно, Бадриддин Сафаралиев в убийстве своего отца Рахмона Сафаралиева обвиняет тогдашнего главу Гиссарского района и командира местного штаба Народного фронта Джамолиддина Мансурова. К убийству, по мнению Бадриддина Сафаралиева, причастны также бывший начальник уголовного розыска ОВД Гиссара Бахром Суванов, бывший замкомандира Народного фронта Лутфулло Рузиев и замначальника СИЗО ОВД Гиссара Камолиддин Бурхонов. Рахмон Сафаралиев в начале 90-х годов был имам-хатибом местной мечети и работал в районном водоканале. 30 декабря 1992 года его вызвали в штаб Народного фронта Гиссарского района. «Отец пропал, а через неделю к нам домой приехал замкомандира Народного фронта Лутфулло Рузиев. Он заявил, что мы должны заплатить ему 60 тыс. рублей, после чего он разрешит забрать тело отца. Мы ему заплатили и забрали тело в сельсовете имени Мирзо Ризо», рассказал Бадриддин. Хасан Курбонов, житель села Карим Девона Гиссарского района, стал невольным свидетелем жестоких избиений Рахмона Сафаралиева в СИЗО – тогда его задержали боевики Народного фронта. Он сообщил следователям прокуратуры, что один из надзирателей СИЗО постоянно избивал Рахмона Сафаралиева. Но Джамолиддин Мансуров отрицает причастность к убийству Рахмона Сафаралиева. В беседе с Радио Озоди он заявил, что знает о начатом расследовании убийства четвертьвековой давности. «Тогда в районе было неспокойно. Ситуация в любой момент могла выйти из-под контроля. Но я прекрасно помню, что Рахмона Сафаралиева в штаб Народного фронта не вызывал. Это все клевета. Очень скоро выяснится, что это обвинение – ложь и тогда я подам на них в суд за клевету», заявил Джамолиддин Мансуров. В прокуратуре города Гиссара сообщили, что в рамках расследования убийства 25-летней давности были допрошены несколько человек. Решение о возбуждении уголовного дела будет принято после допроса всех свидетелей и изучения необходимых документов. Народный фронт Таджикистана был создан в 1992 году на основе кулябско-гиссарской коалиции с целью “восстановления конституционного порядка». Его лидером стал уголовный авторитет Сангак Сафаров. Ряд экспертов полагают, что Народный фронт возник на базе Национальной гвардии в июне 1992 года, другие считают, что он был создан при поддержке российских спецслужб. Глава Гиссарского района и командир местного Народного фронта Джамолиддин Мансуров вскоре после прихода к власти Эмомали Рахмона в конце 1992 года был назначен мэром таджикской столицы. 8 декабря 1994 он занял кресло заместителя премьер-министра Таджикистана по аграрным вопросам, а с 2000 года до пенсионного возраста работал заместителем председателя Маджлиси намояндагон, нижней палаты парламента Таджикистана.

Аноним

2018-09-11 22:15:26

Бахси бехуда чи даркор дар ин дуне мо хамаамон саргардон ва гунахгорем чазои хамаи моро Худовад боя дихад аммо Худованд бахшандаву мехрубон аст мо чи наметавонем.