Бывший мэр Душанбе обвинен в убийстве имама

2017-10-10 | Безопасность | 3 | 513

tajikistan

По заявлению сына убитого имама мечети города Гиссара Рахмона Сафаралиева, преступление было совершено в 1992 году во время гражданской войны

. В Таджикистане арестовали бывшего вице-премьера республики Джамолиддина Мансурова по подозрению в убийстве имама Рахмона Сафаралиева, сообщает "ТаджикТА".

По заявлению сына убитого имама мечети города Гиссара, преступление было совершено в 1992 году во время гражданской войны.

Несколько дней назад сотрудники прокуратуры и милиции Гиссара произвели эксгумацию останков имама. На данный момент проводится анализ останков.

Правоохранительные органы уже задержали бывшего вице-премьера и допросили его в рамках начатого расследования.

Старое убийство

По словам сына погибшего имама, в 1990-х годах его отец совмещал службу в местной мечети с работой в районном водоканале. В декабре 1992 года имама вызвали в штаб Народного фронта Гиссарского района и расстреляли.

Забрать тело разрешили только после уплаты 60 рублей, рассказал сын.

Биография Джамолиддина Мансурова

Джамолиддин Мансуров родился в 1951 году в кишлаке Кипчак Гиссарского района. В 1973 году он окончил Таджикский государственный университет.

С 1973 года Мансуров  работал старшим экономистом планового отдела Гиссарского райисполкома. В период с 1979 по 1984 годы находился на партийной работе.

Затем 2 года проработал на должности директора совхоза "Дружба" Гиссарского района.

После этого с 1986 года Мансуров вновь был на партийной работе, в частности, председателем Гиссарского райисполкома (до 1993 года), председатель Душанбинского горисполкома — мэром города Душанбе (до 1994 года), заместителем премьер-министра Таджикистана по сельскому хозяйству (до 2000 года), заместителем председателя верхней палаты парламента Таджикистана.

В 2005 году Мансуров вышел на пенсию. 

Поделиться новостью в социальных сетях:


Комментарии

Ваше имя
Email

Аноним

2017-10-10 06:05:26

Ба маќолаи дар интернет ба чоп расида «Дар Тољикистон эксгуматсияи боќимондањои имоми чоряк аср пеш кушта шуда гузаронида шуд» Ба Бадриддин Сафаралиев Ба «Радиои озодї» Инак аз истиќрори сулњ ва вањдати миллї 20 сол сипарї гашт ва ин љашнро бо шукўњу шањомати бузург миллати муаззами тољик 27 июни соли 2017 љашн гирифт. Њукумати Љумњурии Тољикистон бошад њанўз моњи ноябри соли 1992 дар љаласаи XIX –уми таќдирсоз аз нав тавлид ёфт. Падари бузргвори Шумо Бадриддин Сафаралиев - Рахмон Сафаралиев (арвоњашон шод бод) дар солњои љанги шањрвандї кушта шудаанд. Мутассифона 6 октябри соли 2017, пас аз 25 сол писарони имоми масљид (ба ќавли шоњидон Рањмон Сафаралиев ягон ваќт имоми ягон масљид набуданд) писаронашон ќотили падарро љустуљў карда, гумонбар ба раиси онваќтаи ноњияи Њисор, командири Фронти халќї Љамолиддин Мансуров ва чанде аз аъзоёни фронти халќї шуданд. Намедонам дар он солњо Бадриддин Сафаралиев чандсола буданд ва оё медонанд, ки вазъияти он солњо чї гуна буд? Бадриддин ќайд намудаанд, ки 30 декабри соли 1992 падари он касро Мансуров ба штаби Фронти халќї даъват карда бошад ва пас аз он ў нобуд шуда, пас аз чанд рўзе љасади он кас аз љамоати дењоти «Мирзо-Ризо» ёфт шуда бошад. Аљибаш он, ки љасадро ба ивази 60 њазор рубл, Лутфулло Рузиев, муовини командири Фронти халќї, њамдењаи онњо, ки дар њамсоягии Бадриддин Сафаралиев зиндагї мекард нишон додааст. Дар он солњо дар аксари њолатњо њамсоя, ки бо њамсояааш муносибати хуш надошт интиќом мегирифт ва аз фурсат истифода бурда дар паи иллати њамсоя мегашт. Худ ќазоват кунед, ки Мансуров дар Љамоати дењоти Хонаќои Кўњї, дењаи Ќипчоќ истиќомат мекард ва раиси ноњия чанд сол пеш аз саршавии љанги шањрвандї интихоб шуда буд. Ў зодаи Њисор аст, фаъолияти мењнатиашро дар Њисор оѓоз намудааст ва то њол дар он љо истиќомат менамояд. Таќдир Ўро дар солњои вазнин нангбардори минтаќаи Њисор гузошта, мардонагї ва матонаташро санљидааст. Дар дењае, ки дар њамсоягии дењаи Шумо, бо номи Оќќўлї ном дошт чанд соле пештар заминларзае ба вуќўъ пайваст, ки бо номи заминларзаи Шарора ёд оварда мешавад ва он заминларза ќариб 300 нафарро ба коми худ фурў бурд ва ба љои он як шањрчаи ба номи «Шањрчаи Ўзбекистон» барќарор гашт. Њамон ваќтњо низ сардори штаби барќароркунї, инструктори райком Љамолиддин Мансуров буд. Он шањрчаро обод кард ва мардуми бе сарпаноњ мондаро бо хўрока ва либос таъмин кард. Сарсупурдагии онро ба назар гирифта Маљлиси депутатњои халќии ноњия Ўро раиси ноњия интихоб намуд. Ў паи ободии диёр буд, вале душманони миллат љанги шањрвандиро болои сари мо бор карданд ва Љамолиддин Мансуров чун раисони ноњияњои дигар мардумро партофта нагурехт ва бо дастгирии аксари мардуми ноњия новобаста аз мањаллашон Ўро тарафдорї намуда аз њуљуми ќуввањои мухолифин, ки саросар мусаллањ буданд мардумро муњофизат намуд. Дар он лањзањои њассос, касе дар паи шикасти њамсояи нописандаш буду, касе дар паи љамъ намудани мол, вале Љамолиддин Мансуров паи кўмак ба мардуми камбизоати ноњияњои њамсоя. Ў фаќат соатњои 10-11-и шаб бармегашт ва штаб мегузаронид, то ин ки љанги шањрвандї ба љанги байни миллатњо иваз нагардад, зеро хавфи сар задани љанги байни ўзбекон ва тољикон љой дошт. Дар он санањое, ки Шумо ќайд намудед, 30-31 декабри соли 1992 намояндагони Фронти халќии ноњияи Њисор бо сардории Мансуров дар ноњияи Файзобод ва Кофарнињон ба муносибати соли нав ба мардум орд ва мањсулоти хўрока таќсим менамуд ва инро роњбарони онваќтаи ноњияи Файзобод ва Кофарнињон, ки посдорандаи намаканд тасдиќ карда метавонанд. Шумо бе ягон далели шайъи Ўро гунањгор њисобидед. Оё Шумо ягон даъватномаи расмии бо имзои раиси ноњия ё раиси Фронти халќї, ки падари Шуморо ба штаб даъват шуданашонро тасдиќ мекунад доред? Не ! Зеро Ў падари Шуморо намешинохт ва ягон муносибате онњоро ба њам наовардааст. Аз ин љо Шумо бе асос шахсан Мансуровро ба ќатли падари худ гунањгор мењисобед. Шумо як маротиба андеша накардед, ки љои ба ќатл расонидани падаратонро, ки љасадашонро аз он љо пайдо кардед њамсояи Шумо Лутфулло Рузиев аз куљо медонист? Як андеша кунед, ки муносибати падари Шумо бо њамсоя ва њамдењагон чї гуна буд? Аз ин љо Шумо ќотили падарро дар наздикони худ љустуљў кунед. Њар як љиноят ба ќавли њуќуќдонњо «мотив» дорад. Мотиви љиноятро дар чї мебинед? Оё Мансуров ягон мотиви куштани падари Шуморо дошт? Лек, ба саволи Радиои озодї, чаро пас аз ним аср Шумо даъвои ќасоси падар кардед, љавоб додед, ки дар он ваќтњо Мансуров дар мансабњои олї ва дар командаи Рањмонов ќарор дошт ва зўри Шумо намерасид. «Имрўз онњо њељ касанд» бо ибораи Шумо. Бинобар ин ќасос гирифтаниед. Дар хотир гиред, ки њоло низ Мансуров дар командаи Эмомали Рањмон ќарор дорад, вале љояшро иваз намуд ва аз сафи пеш ба сафи солхўрдањо гузашт, вале бо ќадамњои устувор сиёсати давлате, ки яке аз бунёдкунандањояш дониста мешавад бурда истодааст. Ба ќавли Лоиќи бузург «Офтоб аз њасади шамъ наафтад з-ї фалак, Ба шикоятнависи зўр дилам месўзад» Мутассифона Шумо ва шумобаринњо ќадр ва эътибори мардро дар вазифаи давлатии ў мебинед, чунки саводи кофї надоред ва шахсро аз Шахсият људо карда наметавонед. Ба Шумо мерасонам, ки шахсро њуљљати расмї (шањодатномаи таваллуд ва шиноснома) тасдиќ менамояд, вале Шахсиятро аъмоли Ў, дониш, фаъолияти пурсамари мењнатї, мавќеи Ў дар љамъият муайян менамояд. Љамолиддин Мансуров шахсияти бузург аст ва эњтиёљ ба ягон вазифаи давлатї надорад, зеро дар назди љамъият вазифаи инсонї ва љамъиятии худро ба анљом расонида, дар дили мардуми Њисор љо гирифтаасту, имрўз дар оѓўши фарзандону наберагон давлати пирї меронад. Аз сини 52 солагї, понздањ сол мешавад, ки ягон вазифаи давлатї надорад, вале дар назди мардуми Њисор эњтироми хоса дорад ва мардуми ноњия дар њамаи маъракањои хоњ сатњи давлатї ва хоњ сатњи мањаллї даъваташ мекунанд ва он иштироки бевосита менамояд. Дар рўзи мотам бе даъват барои тасаллои њамдиёронаш меравад. Дар борааш асарњо эљод шуда, корномањояш дар достону њикояњо маъво гирифтаанд. Асари «Родмарди њисорї» зиндагиномаи Ўро пуррангу тароват кардаанд. Ин гуна љавонмардон «Рост мурданро аз зиндагии болои зону авлотар медонанд». Он ки санг бар љониби мардони оќил мезанад, Рўи дарё чун њубобест, пеши кўњњо хамчу гард. Дигар ягон ќуввае ба љуз ПАРВАРДИГОР нест, ки ба шаъну эътибори Ў ва дигар бузургони Њисор иснод биёрад. Ман ба як санги ту эй хасм наяфтам з-ї по, Маро ХАЛЛОЌЇ љањон худ нигањбон бошад. Шумо бо маќсади далел ёфтан ќабри падарро кушода, дар он устухонпора ва тирњои дар бадани он кас бударо ёфтед. Албатта ин њуќуќи Шумо ва органњои тафтишот аст. Ман ба он ягон эроде надорам. Вале маро дигар чиз мутањаййир сохт. Ман боварї ба он доштам, ки шахсоне, ки дар љанги шањрвандї дар њимояи љону моли худ кушта шудаанд шањид мешаванд. Тани шањид бошад то ќиёмат намуди табии худро гум намекунад. Аз устохонњои ёфтаи Шумо бармеояд, ки ё ин гапњо асос надоранд ва ё рањматии падари Шумо шањид нашуда будаанд. Бародари азиз, Бадриддин! Шумо фарзанди Њољї Абдурањмон, яке аз номњои дўстдоштатарини Њазрати Муњаммад (с.а.в.с.), донандаи Ќуръони Карим мебошед. Албатта ба Шумо гуфта бошанд, ки дар ќавми ислом кина дар дил гирифтан љоиз нест. Яке аз гуфтањои бузургон, ки «Ба ќотили падар модаратро дењ» барои Шумо бегона аст. Аз ин зарбулмасал дарси њикмат гирифтан на кори њар як соњибилм аст. Эй он, ки ба хоби њаваси сар бубардор, Хоки падару модари худ пок нигањ дор. Бо ин даъво Шумо ќассоси падар ситониданиед ва ё аз ягон фоидаи дигар умедворед ба мо маълум нест. Тасаввур кунед, ки дар ин љанги шањрвандї зиёда аз 140 њазор нафар кушта шудаанд ва имрўз мо ќотили њамаи онњоро љустуљў кунем чї мешавад? Њол он, ки тибќи ќонуни авф алакай онњо авф шудаанд. Чаро сулњ ва оромии ба даст омадаро вайрон кунем. Мо бо Шумо аз гузашти рўзгор биомўзем, ки гуфтаанд. Њар ки номўхт аз гузашти рўзгор, Њељ н-омўзад зї њељ омўзгор. Биёед, эй бародар кинањоро аз синањо биронем, якдигарро ба оѓўш гирем, Шукри сулњ ва вањдат кунем ва зиндагии беолоишро пеша намоем. Бо эњтиром ва садоќати самимї, Доктори илмњои иќтисодї, њамшањрии Шумо И.Ашуров

Аноним

2017-10-14 15:59:32

Ту фикр мекуни ки бо ин гапхои беасоси худ дар чомеъа шухрат пайдо мекуни не харгиз. Давлат хаст конун хаст ва хар шахс барои тухмат дар назди конун чавоб мегуяд.

Аноним

2017-10-19 12:47:03

Мух.Мансуров ба кавли Шумо барин лаганд бардорон бегунох бошад чи ба Мирзои Салимпур ба хонааш раиси калхоз ро меорад.ва боз ба Салимпур мегуяд ки падаратро дар падвали воймкомат ман начот додам.Илтимос мекунад ки дар бораи ман нашр накун. Ва шояд хучати тасдик кунанда ё шохиди махфи дощта бошад Сафаралиев.Мух.Мансуров рузи судатро нигох кун бас он руз шохид ва санадро хохи дид .агар худованд умратро то он соат кашида бошад.